תבשילים שנתבשלו בכלים בלועים בבשר וחלב באופן שיהיה פגיעה בהורים - משולחנו של מרן

 תשובות שהשיב לשואליו מרן הראשון לציון והרה"ר לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ככתבם וכלשונם

 

בס"ד, ‏כ"ה כסלו תשע"ח, 413-2/ע"ח

 

לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה ר' יצחק מהרי בר מנשה נ"י

שלום רב,

לשאלתו אודות בחור שחזר בתשובה, וההורים עדיין חילוניים ואוכלים נבלות וטרפות ובשר וחלב, ואינם חפצים לשנות דרכם, וכשהבן מגיע מבשלים מאכלים בכשרות מהודרת, אך הם מבושלים בכלים הבלועים מאיסור, האם מותר לאכול תבשילים אלה. וכשמביא הבן מערכות כלים נפרדים ההורים נפגעים שכביכול מחשיבים אותם לגויים, וזה גורם לריחוק, שאינם אוהבים את הדת, האם יש מקום להקל לאכול מתבשילים אלו, ואולי במשך הזה הדבר הזה יביא לקירוב, וגם הם יחזרו בתשובה.

הנה בספר ילקוט יוסף איסור והיתר ח"א (סי' כ"ט סעיף ז') מבואר, שהמתארח אצל חבירו שאינו מקפיד באכילת חלק דוקא, מותר לו לאכול את התבשילים שנתבשלו בכלים שבישלו בהם בשר כשר. ובהערה ביארנו שהרי קי"ל דסתם כלים אינן בני יומן, וכן סתם כלי ישראל אינן בני יומן. ואמנם דעת הרב באר שבע (סי' ל') כתב דבכלי ישראל אם הבעלים לפנינו צריך לשאול אותו אם הכלי בן יומו, אולם לפי מ"ש התוס' (ע"ז ל"ח:) דהיינו טעמא דסתם כלים אינן בני יומן משום דאיכא ס"ס, שמא אינו בן יומו, ואפי' אם בן יומו שמא נשתמשו בדבר שהוא פוגם בעין, או בדבר שאינו נותן טעם, ובס"ס אין צריך לברר, אם זה בן יומו או לא.

ואמנם כל זה בדיעבד, אבל לענין לכתחלה לבשל בכלים של איסור, בטענה שאינן בני יומן, אין להקל בזה, כמבואר בשו"ת יביע אומר ח"ח יו"ד (סי' י"ד) בדין המבשל במזיד בקדרת איסור שאינה בת יומא, שהעלה שיש לאסור עליו התבשיל אף בדיעבד משום קנס, ושכן מבואר בדברי הרשב"א והרא"ה והמאירי והריטב"א.

ועוד כיון שאוכלים נבלות וטרפות, כיצד יש לסמוך עליהם שלא עירבו במאכלים דברים שהם אסורים, ואין לסמוך עליהם בדבר שהם חשודים בו. כי החשוד על הדבר אינו נאמן להעיד על הדבר. 

ובענין הטענה שזה יכול לגרום לריחוק, הנה אם יעמוד על עקרונותיו ויראה להם שהוא שומר תורה ומצוות כהלכתם, אף הם במשך הזמן ישלימו עם זה, ואף יערכו ויוקירו דבר זה, ולכן יש לו להקפיד שיביא מערכת של כלים כשרה, ויעמוד על גביהם לראות מה מבשלים, ובאיזה כלים, ועליו תבוא ברכת טוב. והכל יעשה בנחת ובהסברה, ולא יצעק עליהם חלילה, ולא יגרום למחלוקות, אלא יבאר הדברים הדק היטב.

 

בברכת התורה, 

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form