האם אפשר לברך להדליק נר של שבת על מנורות פלורוסנט או לד? משולחנו של מרן

 תשובות שהשיב לשואליו מרן הראשון לציון והרה"ר לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ככתבם וכלשונם

 

 

בס"ד, ‏כ"ג אלול תשע"ז

1790-2/ע"ז

לכבוד

היקר והנעלה, כש"ת ה"ה יוסף לוי נ"י

 

שלום רב,

 

לשאלתו האם אפשר לברך להדליק נר של שבת על מנורות פלורוסנט, או מנורות לד, כאשר אין אפשרות להדליק נרות רגילות.

 

הנה היכא שכל התאורה בנורות לד בלבד, לכאורה כיון שאין בהם חוט להט כלל, וגם אינו כמו הפלורוסנטים שע"י הסטרטר נוצרים ניצוצות אש קטנים, והם המבעירים את הגז שבזכוכית, בלא חמצן, ואיכא אור הבא מכח ניצוץ אש, אבל בנורות לד לכאורה נראה שאין לברך ע"ז להדליק נר של שבת, שאין זה קרוי נר. אלא די"ל דסו"ס יש כח המאיר הנעשה על ידי אדם, וממילא איכא שלום בית.

 

והנה לענין אם אפשר לברך על הדלקת חשמל בפלורוסנט ע' בספר ילקו"י שבת כרך א' חלק שני (מהדורת תשע"א עמ' תשכ"ד), שכתבנו בענין זה בס"ד, דיש מקום לומר דכיון שבהדלקת פלורסנט אין אורה בא ע"י חוט מתכת לוהט, אלא ע"י גזים ואבקה, שבצירוף האלקטרונים שנכנסים לתוכו נוצרת התאורה, לכאורה א"א לברך על תאורה שנוצרה מתרכובת ב' חומרים כימיים. אלא שעדיין י"ל, דכיון שהדלקת הגז שבמנורת הפלורוסנט נוצרה ע"י ניצוצות היוצאים מהסטרטר בעת ההדלקה, חשיב שפיר הדלקה, דסוף סוף איכא אור הבא מכח ניצוץ אש. וכ"כ בשבות יצחק (שבת פרק ג) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל דבמקום שאינו יכול להדליק נרות שפיר יכול לברך גם על הדלקת נר החשמל, וגם על נורות ניאון יכול לברך להדליק נר של שבת. דסוף סוף בלשון בני אדם מיקרי "להדליק". ורק בנ"ח בעינן אור של אש ממש, ולא אור הבא מכח האש, וגם צריך דומיא דמנורת ביהמ"ק. משא"כ בנ"ש. ומ"מ לכתחלה בודאי שראוי לקיים המנהג להדליק שמן או שעוה, שבהם ניכר שהם לכבוד ש"ק. גם באול"צ כתב, דאפשר לקיים מצות הדלקת נרות שבת גם במנורת פלורסנט אף שאין בה חוט להט, שהעיקר שיהיה דבר דולק ומפיץ אור הבא מכח האש. וכן עיקר להלכה שאפשר לברך על נורות אלו. ואמנם באיזה רדיו אמרו במוצ"ש, שאין יוצאים י"ח בפלורסנט, אמנם כבר ידוע שלא מפיהם אנו חיים, שאינם בקיאים בדברי השותי"ם, ולכן יש לסמוך על גדולי הפוסקים, אשר מפיהם אנו חיים. שפוסקים ע"פ ההלכה.

  

 

בברכת התורה, 

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form