מובא במשנה ברורה שכהן השונא לציבור אסור לו לעלות לדוכן ואם עולה לדוכן - סכנה יש לכהן. (סימן קכ"ח סעיף קטן ל"ט). והמקור לדבר הוא הזוהר הקדוש (שער הציון שם). וכתבו הפוסקים שכל האיסור הוא דווקא כששונא לכל הציבור או לחלק נכבד מן הציבור, שאין תקנה שיצאו כולם כדי שיוכל לישא את כפיו, אבל באדם יחיד ששונא לו, אין דין זה. ומכל מקום מספק יש להחמיר שיצא הכהן, דחמירא סכנתא, ולכן אם אפשר לשכנע את ה"ישראל" שיצא הוא מבית הכנסת כדי שיוכל חבירו לישא את כפיו מה טוב, ואם אינו מוכן לצאת מבית הכנסת, יצא הכהן קודם ברכת "רצה" מבית הכנסת.

הרב ירון אשכנזי


תגובות