מדברי מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה (שבת א' פרק א') משמע שהעיקר הוא שיהיו לו בגדים מכובדים לשבת ולא כתוב שאסור ללבשם בימי החול כלל, גם בדברי האחרונים [המובאים בסי' רס"ב סעיף ב'] משמע שיכול ללבוש את הבגדים בימים חשובים רק שיהיו הבגדים מיוחדים לשבת, אמנם כף החיים (סימן רס"ב סעיף קטן כ"ד) הביא בשם ספר פרי עץ חיים "צריך להיזהר ששום מלבוש מכל מה שלבש בחול אין ראוי ללובשו ביום שבת, ואפי' החלוק של שבת אין ראוי ללובשו בימי החול כלל". ועל כן ראוי להיזהר בזה לכתחילה למי שאפשר.


תגובות