מדוע בקבלת שבת כל הציבור הופכים את פניהם לצד השני, ולאיזה צד צריכים להפנות את פניהם?

אף שהתפילה תמיד לכיוון בית המקדש, מכל מקום כאשר מקבלים את השבת פונים לצד מערב, וכך מבואר בשער הכוונות דף ס"ד עמוד ג'.

השכינה נמצאת במערב. (גמרא בבא בתרא דף כ"ה עמוד ב', זוהר חלק ג' דף קי"ט עמוד ב', ספר מורה נבוכים חלק ג' פרק מ"ה).


0 תגובות