מבואר בשלחן ערוך שאסור לצער את חבירו וזה נחשב בגדר "אונאת דברים" שאסורה. ונפסק להלכה שאם אירע לחבירו נזק בעקבות הבהלה, אף שפטור בדיני אדם חייב לשלם כדי לצאת ידי חובה כלפי שמיים. (שלחן ערוך חושן משפט סימן ת"ב סעיף ל"ב).

הרב ירון אשכנזי


תגובות