לכתחילה נכון להמתין מלקדש עד לאחר שעברו עשרים דקות מהשקיעה, ובפרט בארץ ישראל שניתן להחמיר בקלות ולהמתין עד הלילה. ומכל מקום בשעת הצורך הרוצה לסמוך על המקילים, ולקדש על הכוס מבעוד יום ולהוסיף מחול על הקודש יש לו על מה שיסמוך, שכן הוא מעיקר הדין, וגם המנהג כן. ובפרט בארצות אירופה וכדומה, שהשקיעה מתאחרת מאד בימי הקיץ, ובני הבית מצטערים לשבת ולהמתין עד הלילה, יש להקל להם לקדש ולסעוד מבעוד יום. ואם אפשר טוב שימתינו עד תחילת השקיעה, ואז יקדשו ויסעדו. ולאחר מכן יאכלו כזית לחם בצאת הכוכבים, ועליהם תבוא ברכת טוב. (יחוה דעת חלק ו' סימן ל. שו"ת חזון עובדיה חלק א' סימן א').

הרב ירון אשכנזי


תגובות