מנהג הספרדים שאפשר בהחלט להעלות אותו לתורה בשבוע שקודם לשבת הבר מצווה, ואף שעדיין אינו בגיל מצוות, מכל מקום מכיון שכעת חוגג על הנחת התפילין והוא ממש סמוך ליום הבר מצוה, אפשר להעלותו לתורה ומצטרף גם למניין ג' עולים. שו"ת יחוה דעת (חלק ב' סימן ט"ו). והאשכנזים נוהגים להעלותו לתורה בשבת שקודם בר המצווה לעליית מפטיר שאינה ממניין העולים, ומנהגם שלא להעלות קטן לספר תורה למניין העולים הקבועים. קיצור שלחן ערוך (סימן כ"ג אות כ"ד).

הרב ירון אשכנזי


תגובות