בבית יוסף (סימן רמ"ט) מבואר שאם שלח שליח להודיע ביאתו, מותר לצאת מעירו בערב שבת ללא חשש, והוסיף בספר כף החיים (סעיף קטן ח') שהוא הדין אם באותו מקום מוכרים אוכל מבושל כל היום, יש להתיר.

ומכל מקום אף כאשר הכינו לו צרכי שבת צריך לצאת מוקדם שיעור זמן שיגיע למחוז חפצו מספר שעות קודם כניסת השבת, מחשש עיכוב או תקלה בדרך חס ושלום.


תגובות