אדם ששכח יעלה ויבוא בראש חודש בשחרית ונזכר לאחר שחלץ התפילין מה יעשה? - הרב אושרי אזולאי

שאלה: אדם ששכח יעלה ויבוא בראש חודש בשחרית ונזכר לאחר שחלץ התפילין, האם כשחוזר להתפלל צריך להניח תפילין?

כתב: הרב אושרי אזולאי שליט"א


 

תשובה: הנה בדבר זה נחלקו הפוסקים. לדעת שו"ת בית שערים (חאו"ח סי' קמה) יחזור להניח תפלין ולהתפלל עם הזכרת יעלה ויבוא, ויברך על התפלין (ותלוי זה במחלקות הראשונים שהובא בתוס' ברכות כו:). ולדעת שו"ת מהרש"ג (סי' נב אות ג) אין צריך לחזור להניח תפלין מאחר שכבר התפלל עם תפלין. וכ"כ בשו"ת פרי השדה (ח"א סי' צה) ובשו"ת חלק לוי (חאו"ח סי' כ) [ומצד הנחת תפלין אחר מוסף אין לחשוש ע"פ מה שכתב מרן החיד"א בספרו מחזיק ברכה (סי' כה ס"ק יג)] ולהלכה כתב רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בספרו חזו"ע (חנוכה, עמ' רפא בבאו') שנכון יותר להניח התפלין שחוזר להתפלל, ורק אם יש טירחא יתירה בדבר יכול לסמוך על המקילין בצרוף הבן איש חי (פ' ויקרא, ש"ר, אות יח) שחושש לדעת הרש"ש שסובר שאחר תפילת מוסף אין להניח תפלין כלל. ואם לא נזכר עד שעת מנחה שמתפלל מנחה שתים, אין צריך להניח תפלין בתפילת התשלומין, כמו שכתב בשו"ת בית שערים להסביר שם בטעמא דמילתא. ע"ש. והעתיקו החזו"ע שם לדינא. ולהלכה, אדם ששכח יעלה ויבוא בראש חודש בשחרית ונזכר לאחר שחלץ התפילין, נכון שיחזור ויניח תפילין כשחוזר להתפלל (ויברך עליהן) ואם יש טירחא יתירה בדבר אין חיוב להניח שוב התפילין כשמתפלל, ובפרט אם התפלל כבר מוסף. ואם לא נזכר עד שעת מנחה שהדין הוא שמתפלל מנחה שתים, אין צריך להניח תפילין בתפילת התשלומין.

 

 

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form