נתינת מתנות או משלוחים חינם לקונה במזומן - הרב פנחס וינד

נתינת מתנות או משלוחים חינם לקונה במזומן

שאלה: צרכניה יצאה במבצע, שעושים משלוחים חינם לכל לקוחותיה. בסוף דף הפרסומת, מצוין במילים קטנות שהמבצע הוא 'למשלם במזומן בלבד'. ויש להסתפק האם יש בזה איסור רבית, דנמצא שהמשלם בצקי'ם דחוים, אינו מקבל את התוספת של משלוח בחינם.

אותו שאלה יהיה בחנות שנותנים שי לכל הקונה אצלם, אבל זהו רק במשלם במזומן, אבל לא למשלמים בצקים או בכרטיסי אשראי, האם יש בזה איסור רבית, דנמצא שהמאחרים לשלם משלמים יותר שהרי מפסידים את התוספת.

תשובה: מסתבר להקל דאין בזה חשש איסור.

סברת הדברים: נפסק בשו"ע (סי' קעג סעי' א) דמותר למכור חפץ ביוקר למשלם לאחר זמן, אבל היינו רק בתנאי שאינו מפרש בפיו שני מחירים, מחיר אחד למשלם במזומן, ומחיר אחר למשלם באיחור.

והנה במעשה זו הרי מפרשים שני מחירים, דמפורש בפרסומת שעושים המבצע רק למשלם במזומן, ואילו המאחר לשלם אינו מקבל הנחה זו, והרי זה 'מפרש' שיש בזה איסור.

אלא שנחלקו הפוסקים באופן שהמחיר הרגיל הוא המחיר היקר אלא שעושים הנחה למי שמקדים לשלם, האם יש בזה איסור או לאו, דשיטת כמה פוסקים להקל בזה[1], דהרי אינו מבקש יותר מהמאחר לשלם, ומה שמוזיל למשלם במזומן אין בזה איסור דמותר להוזיל למי שרוצה, אולם רוב הפוסקים הסכימו לאסור[2], דסוף כל סוף מבקש יותר בגלל ההמתנה, וכן נכון להחמיר.

לפי זה גם מעשה דידן תלוי במחלוקת פוסקים זו, דהרי המחיר הרגיל הוא המחיר שמשלם המאחר, דבדרך כלל לא עושים משלוחים חינם, וזהו המחיר הרגיל, אלא שעושים מבצע למשלם במזומן שמקבל משלוח חינם, ולפי זה היה צריך להחמיר גם במעשה זו.

ברם, נראה דאפילו הפוסקים המחמירים בזה, היינו רק באופן שעושים שני מחירים ממש, וסבירא להו למחמירים דבכל מקרה המחיר שמבקש למשלם במזומן, זה נחשב כתשלום על החפץ, וכל מה שמוסיף המאחר לשלם יותר, נחשב כתוספת עבור ההמתנה, ואינה תשלום עבור החפץ.

אבל באופן שנותנים דבר צדדי למשלם במזומן, אבל אין חילוקים בעצם התשלום, ומחיר החפץ הוא תמיד אותו מחיר, באופן זה מסתבר שהמתנה הוא תוספת למשלם במזומן, אבל לא שמבקש יותר מהמאחר לשלם ואין בזה חשש איסור.

ולדוגמא, דמסתבר שאדם הנותן מתנות לכל ידידיו, חוץ מידיד שחייב לו כסף, אין בזה איסור, ולא יעלה על הדעת לומר דכיון שהלוה אינו מקבל מתנה נמצא שמפסיד ע"י ההלואה, דמותר לאדם לתת מתנות למי שרוצה, ואינו מחויב לתת מתנה לכל ידידיו, וה"נ אם החנות החליטה לתת מתנה לכל לקוחותיו חוץ ממי שחייבים להם כסף אין בזה איסור, ורק כשיש הבדלים במחירים שבחנות יש בזה איסור.

ולכן במעשה הב' הנ"ל שנותנים שי למשלם במזומן, והוא דבר צדדי ואינו בתוך תשלום החפץ ודאי אין בזה חשש איסור.

אבל במעשה א' שעושים משלוחים חינם למי שמשלם במזומן, היה מקום להסתפק אם יש איסור לפי האוסרים. מצד אחד יש לומר דגם זה נחשב לדבר צדדי, דהרי אינו בתוך מחיר החפץ ואין בזה חשש איסור וכמבואר, אולם מצד שני אפשר, דשירות משלוח נחשב בתוך מחיר החפץ, דבדרך כלל העושה מכירה משלם על כל המכירה ומוסיף לשלם גם על המשלוח, ואם מפחיתים את מחיר המשלוח למשלם במזומן הרי זה כמוזילים את מחיר החפץ למשלם במזומן, ויהיה תלוי במחלוקת הפוסקים הנ"ל האם מותר להוזיל ממחיר הרגיל למי שמשלם במזומן.

ברם מסתבר להתיר גם בזה, דמשלוח אינו חלק מעצם תשלום החפץ והרי זה כנותן מתנה למשלם במזומן ואינו כמבקש יותר מהמאחר לשלם.

 

 

 

כתב וערך:

הרה"ג רבי פנחס וינד שליט"א

ראש בית ההוראה לענייני ריבית

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form