כתב וערך: הרב משה יוסף

מחבר הספרים ראש יוסף – ריבית. ושו"ת.

שאלה

האם מותר לקחת הלואה בריבית מבנק שיש לו היתר עיסקא, גם כשלוקח לצורך הוצאות שאינם עשויים להניב ריווח.

דיני ממונות - האם מותר לקחת הלואה בריבית מהבנק למטרת חופשה? הרב משה יוסף - 250534265403.jpg

תשובה

מעיקר הדין יש לסמוך לקחת הלואה מבנק ממשלתי לכל צורך. אך ראוי להחמיר ולהיזהר, שיהיה זה רק למטרת דבר שיש ממנו ריווח באופן ישיר או עקיף.

נימוק התשובה

עיקר איסור ריבית בתורה נאמר בכל מקרה שלוקח איש ישראל מחבירו סך מסוים, על דעת להחזיר לו יותר מקרן ההלואה. ומעיקר הדין אין איסור הלואה בריבית כאשר עושה כן עם הגוי, אלא שחכמים אסרו לעשות כן אף עם גוי, כדי שלא יהיה רגיל להתעסק עמו. ובזמנינו נתפשט להתיר בדבר זה, ולא אוסרים הלואה בריבית עם הגוי כלל.

רבים מהפוסקים כתבו שבכלל היתר זה הוא גם כאשר עושים הלואה עם גוף שאינו מוגדר כבעלים ידועים. כמו מה שמצוי שאנשים מפקידים את הכסף בחברות שהם בע"מ, המפקיעים את מחוייבות בעלי החברה למקרה של פשיטת רגל וכדומה. ובכלל זה הבנקים שהם בערבון מוגבל, ואין אחריות הכספים שם על אנשים מסוימים אלא על גוף כולל המוגדר כחברה, ולא כאנשים מסויימים.

בכל מקרה, בארץ ישראל הבנקים הממשלתיים עושים היתר עיסקא על כל עיסקיהם עם הלקוחות. ובדרך כלל הסכמים אלו מכובדים בבתי המשפט, כמו שאר ההסכמים הרשומים בספרי הבנק. ועל כן יש לסמוך לקחת הלואה מבנק, על סמך ההיתר עיסקא שיש להם.

אלא שכאשר אנחנו סומכים על ההיתר עיסקא, הדבר מחייב את הלווה להשתמש בכסף לצורך העסק היותר טוב, כדי שיהיה ממנו ריווח ולא הפסד. ואם הוא מוציא את הכסף למטרות הנאה ותענוגות, ושאר דברי קיום שאינם עשויים להניב רווחים, הרי זה כאילו סותר את ההסכם שנטל את ההלואה על פי היתר עיסקא. ולכן צריך להיזהר שההלואה תהיה למטרת ריווח בלבד.

בכלל צורך הריווח הסכימו הפוסקים להקל ולומר, שאין הכרח שיהיה הריווח באופן ישיר מאותה הלואה, אלא גם אם יתכן ריווח באופן עקיף, כלומר שעל ידי שיש ללווה עכשיו כסף ביד הוא נמנע מלמכור נכסים וכדומה. ועל זה סמכו לומר שמי שהוא בעל נכס או עסק כל שהוא המרויח, יכול ליטול הלואה מהבנק אף לשאר צרכים שלא יהיה מהם ריווח, כיון שיש ריווח במה שמשאיר את שאר העסקים שבידו.

ולפי זה מי שאין בידו נכס וכדומה, אינו יכול לסמוך וללוות בריבית בהיתר עיסקא לצורך הוצאות בסיסיות. כיון שאין ההלואה למטרת עיסקא.

אלא שבהלואה מבנק יש לצרף מה שההלואה אינה מאדם פרטי, אלא מגוף ציבורי, שאין לו בעלים ידועים. ולכן אף מי שאין לו דירה או עסק אם נזקק לכסף לצורך הוצאות קיום, יכול להקל וללוות דווקא מבנק. אבל מאדם פרטי בוודאי שיש לו להיזהר שלא ללוות בריבית אף לא על פי היתר עיסקא, אלא רק כשמשתמש בהלואה למטרת ריווח ממש.

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות