האם אב יכול להוציא משכנתא על ידי בנו לצורך התחייבות לדירה - הרב פנחס וינד

הוצאת משכנתא ע"י בנו לצורך התחייבות האב לדירה

 

שאלה: אב החתן התחייב בעת השידוך לתת כנדוניא לבנו, סכום של 50,000 $. בהגיע עת הנשואין לא היה ביד האב כסף מזומן לתת, לכן ביקש מבנו החתן שיוציא משכנתא מהבנק על שמו, והוא ישלם את הקרן והרבית לבנק, ושואל הבן האם יש בזה איסור רבית, דהרי האב משלם לבנק רבית, והאם ההיתר עיסקא שיש לבנק מועיל גם לאב, או שהאב עם הבן צריכים לעשות היתר עיסקא גם ביניהם.

כמו כן יש לדון אם הבן כבר הוציא את המשכנתא, והאב עם הבן לא עשו היתר עיסקא, האם יכולים עכשיו לעשות היתר עיסקא, או שאינו מועיל עכשיו. ומה הדין אחר שהבן קיבל את הכסף אבל הכסף נמצא בידו ולא שילם עדיין לקבלן, האם יכולים לעשות עכשיו היתר עיסקא או לאו.

תשובה: לכתחילה נכון שבשעת השידוך כשהאב מתחייב לתת נדוניא לבנו, יתנה מתחילה שמתחייב לתת או 50,000 $ מזומן, או לשלם עבור כל מה שעולה משכנתא של 50,000 $. באופן זה אין שום חשש איסור, ואין צריך לעשות היתר עיסקא בין האב להבן.

אבל אם בעת השידוך התנו רק שמתחייב 50,000 $ ועכשיו רוצה להוסיף ולשלם גם את הרבית של הבנק - יש בזה איסור, וצריך האב לחתום על היתר עיסקא עם הבן.

והוא הדין כשמתחייב לתת לבנו דירה בת 3 חדרים, אזי נכון שיתחייב מתחילה אחת משני האפשריות או לתת דירה או לתת דירה עם המשכנתא שעליו, ואם מתחילה התחייב רק לתת דירה בת 3 חדרים ואח"כ רוצה להוציא משכנתא ע"ש הבן צריך לחתום על היתר עיסקא עם הבן.

אם הבן כבר הוציא את המשכנתא והכסף עדיין בידו, ולא נתן אותו לקבלן, יכול עכשיו לחתום על היתר עיסקא עם הבן, ואף אם כבר שילם האב תשלום אחד של המשכנתא לפני שחתם על היתר עיסקא אין בזה איסור בכל אופן שהבן לא שילם עדיין לקבלן.

מיהו אם הבן כבר נתן הכסף לקבלן והאב כבר שילם את הרבית כמה חדשים, יכול לחתום עכשיו על היתר עיסקא אם עושה כן בקנין הראוי, אבל אינו מועיל רק מכאן ולהבא, אבל הרבית ששילם עד עכשיו יש בזה איסור. וצריך  להחזירו לאב, או שיאמר האב לבן 'הריני כאילו התקבלתי'.

סברת הדברים: נפסק בשו"ע (סי' קעו סעיף ו) דאם האב נתחייב נדוניא לבתו אזי אם התחייב מתחילה שאם ישלם מיד יתן סכום זה ואם ישלם לאחר זמן ישלם יותר, אין בזה איסור, דהתחייב בתחילה אחת בשני האופציות או שישלם כך וכך מזומן, או לשלם יותר בתשלומים ואין כאן הוספה על המתנת זמן.

אבל אם התחייב תחילה לתת איזה סכום ואח"כ מוסיף יותר בגלל ההמתנה יש בזה איסור, דבאופן זה חל ההתחייבות רק על הסכום הראשון, ומה שמוסיף אח"כ עוד הרי זה תוספת בגלל ההמתנה ויש בזה איסור.

ואם כן הוא הדין במעשה זו, אם האב מתנה בתחילה שמתחייב או 50,000 דולר, או שיקחו משכנתא וישלם את המשכנתא, הרי זה כנדוניא שאם מתחייב בתחילה כל הסכום אין בזה איסור.

אבל אם לא התחייב בתחילה אלא סכום של 50,000 $ ורק אח"כ מבקש מהבן שיוציא משכנתא מהבנק והוא ישלם זאת, יש בזה איסור דהרי מוסיף לשלם יותר ממה שמחויב. ואף שיש לבנק היתר עיסקא אין ההיתר עיסקא מועיל אלא על מה שהבן משלם יותר לבנק, אבל מה שהבן מלוה לאביו הרי זה הלואה חדשה שבין האב לבן, ואם נותן האב רבית לבנק הרי זה כנותן את הרבית לבנו המלוה לו הכסף והוא משלם לו רבית, ויש בזה איסור.

וכן הוא באופן שלא התחייב על סכום מסוים אלא התחייב מתחילה לתת לבנו דירה בת 3 חדרים, דאם צורת ההתחייבות היתה או לתת לו דירה, או לתת לו דירה עם משכנתא אין בזה איסור, אבל אם התחייב רק לתת דירה בת 3 חדרים ואח"כ רוצה להוציא משכנתא ע"ש הבן יש בזה איסור.

ולכן צריך האב לחתום על היתר עיסקא עם בנו, דבזה נעשה גם ההלואה שלו עפ"י היתר עיסקא, ומותר לשלם הרבית לו או לבנק.

ואם הבן כבר הוציא את המשכנתא וכבר שילם על הדירה ורק אח"כ נודע לו שיש בזה איסור, צריך לעשות עכשיו היתר עיסקא בין האב והבן, והיינו שהבן המוציא המשכנתא נותנו לאביו בתורת עיסקא והיינו שהאב מקנה לבן תמורת ההלואה חלק מדירתו שיש לו, והרווחים שהאב נותן הוא הרווחים מהדירה שיש לו השייכים לבן, אבל מה שכבר שילם האב כמה חדשים המשכנתא יש בזה איסור וצריך להחזירו לאב, או שיאמר האב הריני כאילו התקבלתי דנחשב כאילו החזיר את הכסף לאב.

ואם אין לאב דירה משל עצמו, יקנה הבן לאב חלק מהדירה שהוא קונה עכשיו וע"ז יהיה מותר לו לתת רווחים לבן.

ברם, אם הבן כבר הוציא את המשכנתא אבל עדיין לא העבירו לקבלן [ומשתמש בה בנתיים לצרכיו האחרים], ובנתיים שילם האב משכנתא לבנק כמה חדשים, אין בזה שום איסור, דאף שלא עשו היתר עיסקא בין האב להבן מ"מ לא נעשה האב לוה כלל, כי האב מתחייב לבן רק כשהבן משלם את הכסף לקבלן כי בזה הוא מלוה את הכסף לאביו שהתחייב לשלם לדירה, אבל כל זמן שלא שילם לקבלן לא הלוה את הכסף לאביו ואם אינו לוה מותר לו לשלם רבית, ואם יעשו היתר עיסקא מכאן ולהבא אין שום איסור במה ששילם רבית בנתיים.

אבל אם לא יעשו היתר עיסקא מכאן ולהבא אלא האב ימשיך לשלם רבית גם כאשר הבן שילם את המשכנתא לבנק יהיה איסור לאב למפרע גם על מה ששילם לפני ששילם המשכנתא לקבלן דנחשב כרבית מוקדמת לפני קבלת ההלואה שג"כ אסורה, אבל אם יעשו היתר עיסקא מכאן ולהבא ינצלו מאיסור רבית גם על מה ששילם לפני העברת המשכנתא לקבלן.

        

כתב וערך:

הרה"ג רבי פנחס וינד שליט"א

ראש בית ההוראה לענייני ריבית

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form