יציאה מהבית

יציאה מהבית

איסור יציאה

אין לאבל לצאת מביתו כל ימי השבעה, אלא באופנים מסויימים כדלהלן. (ב שו)

 

שינה בבית אחר

אם לא מתאפשר שכל האבלים ישנו בבית שיושבים בו, רשאים לצאת בכל לילה לישון בביתם. ורצוי שילכו בשעות המאוחרות יותר, כי כיום בשעות המוקדמות הרחוב הומה בני אדם. [או שיסעו ברכב].

 

במסכת שמחות שנינו, חמשה אחים שהיו אוכלים אצל אביהם, ומת אביהם, בזמן שכל אחד מהם הולך וישן בביתו, כופה את המיטה בביתו. ואם לאו, אינו כופה אלא בבית שמשתמש בו. ומבואר שרשאי האבל ללכת לישון בביתו. (ב שח)

 

יציאה לשבת בעיר אחרת

אבל היושב עם קרוביו בעיר אחרת ממקום מגוריו, ורוצה לשהות עם בני ביתו בשבת כדי לחנכם בקידוש ובשאר מצוות השבת, רשאי לנסוע אליהם ביום שישי [לאחר חצות] ברכב או באוטובוס, ומיד במוצאי שבת יחזור למקום השבעה. ומה טוב שיקח בידו ספר מדיני אבלות, ויעיין בו בנסיעתו, או שישמע הלכות אבלות, לבל יסיח דעתו מהאבלות. (ב שו)

 

כתב הנימוקי יוסף, מה שאמרו (מועד קטן כג ע"א) אבל אינו יוצא מפתח ביתו, היינו דוקא לטיול, אבל לדבר מצוה מותר, ולכן מותר לו ללכת לבית הכנסת להתפלל. וכן דעת רבנו יצחק בן גיאת, רב האי גאון, רבנו יחיאל מפאריש, המאירי, הראב"ד, הריטב"א, רבנו ירוחם ועוד. וכן כתב הרמ"א (סימן שצג ס"ב): "מה שאסור לאבל לצאת חוץ לביתו, היינו דוקא לטיול או למשא ומתן, אבל אם שלח המושל אחריו, או שצריך לצאת לדרך, או לדבר האבד, מותר לו לצאת, וכן נוהגים". וכן כאן שהולך למצוה לחנך את בני ביתו בקידוש ובשאר מצוות, הדבר מותר. והגאון רבי רחמים חויתה הכהן בשו"ת שמחת כהן, התיר לאבל תוך שבעה ליסוע עם הסבתא שלו לעיר אחרת, כדי להשתדל בעדה להשיג לה רישיון שתוכל לנסוע לארץ ישראל, כיון שאינו יוצא לטייל אלא לצורך, ואף שיש לחוש שמא לא יצליח להשיג את הרישיון הנכסף, מכל מקום ספק דרבנן להקל. וכן הסכים הגאון רבי כלפון משה הכהן. (יביע אומר ח"י יו"ד סימן נג. ב שו, שי)

 

יציאה לבחירות

חובה על האבל להצביע בקלפִּי ביום הבחירות עבור התנועה שמחזקת את התורה ושומריה, ומחזירה עטרה ליושנה ככל היותר, מאחר וזו מצוה עוברת, שאם לא עכשו אימתי?! ויזהר שלא ידבר ולא יתעסק עם בני אדם, כדי שלא יסיח דעתו מהאבלות, על כן ילך בשעות המוקדמות של היום. (מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בשיעורו במוצאי שבת קודש פרשת במדבר ה'תשנ"ט, והגאון רבי ניסם קרליץ שליט"א)

 

יציאה לפטירת קרובו

אבל שנפטר לו קרוב אחר, מותר לו לצאת להלוויתו, ואפילו הוא בתוך שלושה הימים הראשונים לאבלו. (א שי)

 

שמירה

בכל האופנים שמותר לאבל לצאת, ישים לב שלא ללכת יחידי, ולא לשהות בבית יחידי אפילו ביום, כי אבל צריך שמירה. (א שי)

 

 
בכל שאלה בהלכות אבלות ניתן להתקשר לקו ההלכה 3030*
כמו כן ניתן להזמין רבנים שידברו באזכרה במזכירות קו ההלכה 3030*
 
לעוד דינים הקשורים להלכות אבלות הקישו כאן: 
 
 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form