מכתב מהראשון לציון הרב יצחק יוסף בענין חיסון הקורונה

עם פתיחת מבצע החיסונים לקורונה בישראל, קורא הבוקר הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף להתחסן מפני נגיף ה'קורונה'.

"הנני פונה בזה אל אחינו בני בארץ הקודש", כותב הראשון לציון במכתבו, "להישמע להוראות הרופאים, כמו שנאמר בתורה 'ורפא ירפא' מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, ונאמר 'וחי בהם' ודרשו רבותינו בתלמוד וחי בהם ולא שימות בהם, ועוד נאמר 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'.

"לפיכך, לאחר שהתבשרנו וגבר עלינו חסדו של השי"ת ונמצא חיסון המונע הידבקות בנגיף הקורונה ועשו את כל הניסיונות הנדרשים, והמומחים אומרים שהחיסון אכן מועיל לעצירת המגיפה ואין בו סכנה.

"אשר על כן, על כל אחד ואחד להתחסן כפי הוראות הרופאים בלא להתמהמה ובכך למנוע סכנה מעצמו ומאחרים".

"והקב"ה יאזין לקול שוועתינו וישמע תפילתנו ויסיר המגיפה והחרב והמשחית
מעל כל עמו ישראל ונשמע בשורות טובות אכי"ר".