האם מותר להיכנס למטע עצי פרי ולאכול בלי רשות? הרב יובל אברהמי

 

אוכל מהעצים ללא רשות

שאלה: תופעה מצויה שראינו אותה כמה פעמים שאנשים עוברי דרכים נכנסים למטע של עצי פרי וקוטפים ואוכלים וגם לוקחים, ורצינו לדעת מה מותר ע"פ ההלכה ומה אסור, מכיון שיש שאומרים שזה פסוק מפורש שמותר לאכול רק אסור לקחת?

תשובה: זו סוגיא מפורשת במסכת בבא מציעא (פז: - פט:) שם מבואר הפסוק: כִּי תָבֹא בְּכֶרֶם רֵעֶךָ וְאָכַלְתָּ עֲנָבִים כְּנַפְשְׁךָ שָׂבְעֶךָ וְאֶל כֶּלְיְךָ לֹא תִתֵּן (דברים פרק כג, פסוק כה). ואכן יש מי שביאר את הפוסק בכל אדם כך מביאה הגמרא (שם, בדף צב.) דאמר רב: מצאתי מגילת סתרים בי רבי חייא, וכתוב בה: איסי בן יהודה אומר "כי תבא בכרם רעך" - בביאת כל אדם הכתוב מדבר. ואמר רב: לא שבק איסי חיי לכל בריה. ע"כ. דהיינו איסי בן יהודה ביאר שכל אדם יכול להכנס ולאכול, אבל אומר רב על כך, לא יוכלו בני האדם לחיות כך מכיון שכולם יכנסו לשדות אחרים ויאכלו, והתוצאה תהיה הרת אסון. ושיטה זו לא נפסקה כלל באף אחד מהפוסקים.

וביאור הפסוק הוא כמו שמסבירה הגמ', מה שנאמר כי תבא בכרם רעךבפועל הכתוב מדבר ולא בכל אדם, בכרם רעך – מותר לך לאכול ולא בכרם של הקדש (וכן בכרם של גוי אין היתר לאכול, כ"פ הש"ך בסי' שלז, סק"א, וראה בחכמת שלמה שיש סייעתא לדבריו מהשטמ"ק בשם הריטב"א דגזל הגוי אסור, ותלוי בגירסת הגמרא). ואכלת – ולא מוצץ רק את מיץ הנעבים וזורק החרצנים. ענבים – ולא ענבים ודבר אחר, שלא יהיה אוכלם עם פת או מלח וזה יגרום לו לאכול הרבה. כנפשך – מה נפשך אם חסמת פטור, אף את הפועל אם חסמתו מלאכול פטור (פטור אבל אסור, ואין על כך מלקות, אבל בעל הבית החוסם את הפועל – עובר באיסור זה, וצריך לשלם לו לפי מה שהיה יכול לאכול. שו"ע שם ס"א וברמ"א).

שבעך – דוקא לשובע ולא אכילה גסה. ואל כליך לא תתן – בשעה שאתה נותן לכליו של בעל הבית אתה אוכל, והיינו בשעת גמר מלאכה ולא שהפועל עסוק במלאכות אחרות לא בשעת קטיף. (וכן אסור לפועל לקחת כדי להאכיל את בני ביתו

וכל פרטי דינים אלו נפסקו בשו"ע חו"מ (שלז, א, ב, יא – יד) ולכן פועל העושה מלאכה אצל בעל הבית בדבר המחובר לקרקע, כגון פירות וירקות ועובד בקטיף, מותר לפועל לאכול בשעת גמר מלאכה כגון שבוצר בענבים, מוסק בזיתים, אורה בתאנים, וגודר בתמרים, וכן בתלוש מן הקרקע קודם מלאכה המחייבת אותו במעשר, רשאי עדיין לאכול. אבל פועל המנכש עשבים או עודר בגפנים וכל מלאכה אחרת שאינה גמר מלאכה – אינו רשאי לאכול מפירות בעל הבית. וכל שכן פועל העובד בדברים שאינם גידולי קרקע כגון חליבה, או מפעלי מזון שונים, אלא אם כן מרשה לו בעל הבית, או שכך מנהג הפועלים. עיין בשו"ע בכל פרטי דינים אלו.

להלכה למעשה: אין שום היתר לעוברי דרכים לאכול בשדות או מטעים ללא רשות מבעל הבית, ויש בזה איסור גזל, ואין הבדל אם אוכלים בשדה או לוקחים לבית, יש בזה איסור גמור. וכל ההיתר לאכול במטע עצי פרי או שדה ירק, זה היתר רק לפועל בשעת קטיף וכפרטי הדין המבוארים לעיל. 

 

כתב וערך:

הרב יובל אברהמי שליט"א

דיין בבית דין "צדק ומשפט" אשדוד.

וראש כולל "זוהר התורה"

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form