השליך אוכל על חבירו תוך כדי צחוק, האם חייב לכבס את בגדיו?

השליך אוכל על חבירו

שאלה:

מי שתוך כדי צחוק ושמחת פורים זרק קציצות ועופות על חבירו, וחבירו התכופף, ופגעו האוכלין באדם שנכנס לבית באותה רגע וכולו יתלכלך, האם חייב לכבס לו את הבגדים ? או מכיוון שלא חשב שיכנס אדם באותו רגע הבית הוי כאנוס ופטור ?

תשובה : אם זה בית שאמורים להיכנס שם אנשים בפורים חייב,

ואם זה בית שלא אמורים להיכנס אליו אנשים בפורים, פטור.

הגם שמצינו בסי' תכ"א סעי' ט' שיש פטור של 'ומצא את רעהו' פרט לממציא את עצמו שפטור מנזק לדעת הרמב"ם והשו"ע ודלא כהטור שמחייב בזאת. בשו"ת מנחת שלמה דייק מהרמב"ם שכ' זרק או והוציא הלה את ראשו, דווקא כשלא היה אמור לחשוב שמישהוא יוציא ראשו אבל אם אמור לחשוב שיכנס כאן אדם חשיב מזיק לחייבו כדין כל אדם המזיק שעיקר הפטור משום מזיק באונס, וכאן לא חשיב כאונס, שאמור לעלות בדעתו בפורים שבאותו הרגע שיזרוק יכנס אחר בדלת הבית, אלא א"כ לא אמורים להכנס לשם אנשים אז פטור משום אונס. ומה דקיימא לן שמזיק בשעת שמחה נחלקו בזה האם חייב או פטור כמבואר בסי' שעח' סעיף י' בחו"מ, ובסימן תרצה באו"ח, כבר הכריע בב"ח ובמשנ"ב שזהו דווקא בנזק קטן שאנשים מוחלין עליו , ולא בנזק גדול,ובכהאי גוונא שנטנפו כל בגדיו הוי כנזק גדול ,וגם אם נחשיב את טינוף הבגדים לנזק קטן כבר הכריע בב"י שזהו רק במקום שיש מנהג בזה,וגם שדעת השו"ע להלכה לחייב, לכן נראה שחייב.

  

כתב וערך:

הרב יונתן שושן שליט"א

ראש כולל דיינות משפטי התורה בית וגן ירושלים

ודיין בבד"ץ חוקת משפט
 
 
 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form