האם מותר לשלם חשבון מים או חשמל הנושא ריבית פיגורים

הרב משה יוסף מחבר הספרים ראש יוסף – הלכות ריבית ושו"ת

שאלה

התעכבתי מלשלם את חשבון הגבייה שקיבלתי ובעקבות כך נדרשתי לשלם את החוב בתוספת ריבית. האם מוטל עלי להשתדל לבטל את הריבית, או שמותר לשלם את החוב עם הרבית.

דיני ממונות - האם מותר לשלם חשבון מים או חשמל הנושא ריבית פיגורים? הרב משה יוסף   - 64735683568

תשובה

קנס המוטל בתשלומי רשויות למי שמעכב לשלם בזמן מעיקר הדין אינו חשוב ריבית, וכשנצרך לכך מותר לשלמו ואינו חשוב שנותן ריבית, כיון שאינו בא מחמת הלואה. והרי אינו נותן בשביל הרבית אלא כדי שיוכל להמשיך לקבל מהם את השירות.

נימוק התשובה

עיקר איסור הלואה בריבית מהתורה הוא כאשר בשעת נתינת ההלואה קובעים תשלום נוסף עבור עיכוב המעות, והוא הנקרא ריבית קצוצה. אבל תוספת מעות שלא התנו על כך בשעת ההלואה, אין זה אלא ריבית מאוחרת ואסור מדרבנן.

ומכל מקום גם כאשר המעות ביד הלווה, ונתעכב מלשלם והמלוה מוסיף זמן ללוה לשלם את חובו בתמורה לריבית, לדעת השולחן ערוך הרי זה בכלל ריבית מהתורה. וכמו שנתבאר בסימן קס"ו סעיף ב' וכשיטת הראשונים ורוב הפוסקים.

וכיון שכן יש מקום לדון כאשר לאחר הפיגור בתשלום מקבל חיוב תשלום חדש עם הריבית, והרי קובעים בזה זמן חדש לפרעון, נמצא ריבית על הרווחת הזמן. אך אין הדבר כן, כיון שחיוב התשלום עם הריבית הוא על מנת לפרוע מיד ובלי הרוחת זמן, רק שמקבל התראה על עיכוב התשלום מעבר לכך, ואין זה בכלל ארווח לה זימניה. אלא דמ"מ לא גרע מריבית מאוחרת שלכתחילה אסור.

עוד צד יש בזה לומר שאינו ענין לאיסור תורה, כיון שאין חוב זה בא על הלואה אלא עבור מה שקיבל תמורה של חשמל או מים וכדומה נמצא שלא באו לידו המעות דרך הלואה אלא דרך מכר, ובאופן כזה בכל ענין אינו בא לידי איסור תורה, דכל שהוא דרך מכר אינו אסור אלא מדרבנן. וכבר ביארנו בספר ראש יוסף סימן קע"ז דכל ריבית שהיא דרך קנס אם הוא דרך מכר מותר. ושם בסעיף י"ט הבאנו כמה מגדולי הפוסקים שכתבו להתיר בנידון דידן בכל ענין מכמה טעמים.

ועל כן בנידון זה אף שלכתחילה יש להימנע מתשלומי ריבית, מ"מ אחר שכבר הוטל עליו, מותר לפרוע את החוב עם הריבית. והיותר טוב שחברות ציבוריות שיש להם גבייה בריבית יעשו על פי היתר עיסקא.

ספרים: הרב משה יוסף

ראש יוסף

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות