האם מותר לקבל הלואת גמ"ח במט"ח

הרב משה יוסף מחבר הספרים ראש יוסף – הלכות ריבית ושו"ת

דיני ממונות - האם מותר לקבל הלואת גמ"ח במט"ח? הרב משה יוסף  - ibrahim-boran-t_pothpol-g-unsplash.jpg

שאלה

הוצרכתי לקחת הלואה, וישראל חברי הסכים להלוות לי 10,000 דולר בהלואת גמ"ח, בתנאי שבהגיע זמן הפירעון אחזיר לו בדולרים כפי מה שקיבלתי. אם יש בזה איסור ריבית.

תשובה

אין ללוות במטבע זר גם כאשר יחזיר רק כפי מה שלוה. ואיסור זה הוא מדרבנן כדין הלואת סאה בסאה. שיש לנו להתייחס אל מטבע זר כמו שהלוה לו פירות שיכול השער להשתנות מהר, ויש סבירות שיצטרך להחזיר כפי שער היוקר. 

למרות זאת אם יש ללוה בביתו שטר אחד מאותו מטבע שרוצה ללוות, כגון שיש לו בבית דולר אחד כשרוצה ללוות בדולרים, או אירו אחד כשבא ללוות במטבע האירו, מותר לקבל הלואה באותו מטבע כפי מה שיש לו.

נימוק התשובה

בגמ' פרק איזהו נשך עה ע"א לא יאמר אדם לחבירו הלויני כור חטין ואני אתן לך לגורן. אבל אומר לו הלויני עד שיבא בני, או עד שאמצא מפתח והלל אוסר. וכן היה הלל אומר לא תלוה אשה ככר לחברתה עד שתעשיה דמים, שמא יוקרו חטין, ונמצאו באות לידי רבית.

אסרו חכמים להלוות אדם את חבירו סאה בסאה, דהיינו כל דבר שאפשר שעד זמן הפירעון ישתנה ערכו. כגון שמלוה סאה חטים בשעת הזול וכשבא להחזיר סאה כמו שלקח נתייקר יותר, ונמצא שהרויח המלוה במה שהלוה. ולכן בשעה שמלוה צריך שיהיה מחיר קבוע שאינו עשוי להשתנות. או באופן שיש ללוה מעט מאותו המין שמבקש ללוות, שאז נעשה הדבר כאילו הוא מעמידו למלוה מיד בתורת פירעון. ונתבאר דין זה בשולחן ערוך יו"ד הלכות ריבית סימן קס"ב. ועיקר דין זה לא נאמר בהלואת כסף כיון שהכסף לא משתנה, ורק המוצרים משתנה מחירם.

נחלקו הפוסקים אם לכסף היוצא במדינה אחרת יש דין כסף או פירות. כיון שעיקר הגדרת כסף הוא דבר היוצא בהוצאה על כל דבר שרוצים לקנות בו, ואילו מטבע חוץ אינו יוצא כל כך בהוצאה כמו הכסף הרגיל.

ומדברי הרמ"א שכתב להקל במטבע זהב אף שאינו רגיל בהואה כשאר מטבעות, היה מקום להשוות למטבע חוץ מפורסם שמצוי בכל המדינות, כדוגמת הדולר והאירו. ועל פי זה בשו"ת אג"מ (יו"ד ג סי' לז) כתב למנהלי גמ"ח להקל בזה, וכמו כן כתב במנחת שלמה להגרש"ז אוירבאך (ח"א סי' כז בהערה ד) דבכל המקומות אין המטבע אלא פירא, שהרי הנייר עצמו אינו שוה כלום, ואפ"ה חשבינן להו כגופן ממון, ואין הבדל בין שטרות של ארץ זו או של ארץ אחרת, דבכולן אין זה אלא שיכול לקנות באותו שטר כפי רצונו, וכיון דבמדינתן הוא קיץ ומותר ללוות דולר בדולר, למה יהא אסור בשאר המדינות עיי"ש. ומאידך גיסא בספר אור לציון להגרב"צ אבא שאול (ח"א יו"ד ד) כתב לאסור הלואה כזו כדין סאה בסאה, שהרי הכסף החוקי היום בארץ ישראל זה השקלים ולא הדולרים, דאם המוכר לא רוצה לקבל תשלום מכירת חפץ בדולרים רק בשקלים, אין הקונה יכול לחייבו על פי החוק לקבל דולרים.

ובספרנו ראש יוסף הלכות ריבית סימן קס"ב הבאנו מפוסקי זמננו שלכתחילה אין להקל בהלואה שהיא במטבע חוץ, אלא כהלכות הלואה סאה בסאה, שיהיה ללוה או שיתן לו המלוה לפחות מטבע אחד מאותו המין שבא להלוות לו.

ספרים: הרב משה יוסף

ראש יוסף

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות