כתב וערך: הרב משה יוסף

מחבר הספרים ראש יוסף – ריבית. ושו"ת.

שאלה

קבלתי צ'ק דחוי על סך 1,000 ₪ ומכיון שאני צריך עכשיו את הכסף אני רוצה לפרוט אותו אצל חלפן בֹֹ950 ₪. האם יש בזה איסור ריבית.

דיני ממונות - האם מותר למכור צ'ק דחוי? הרב משה יוסף   - 4859165

תשובה

מותר לפרוט צ'ק דחוי במזומן, בתנאי שהחלפן מקבל על עצמו את אחריות פירעון הצ'ק אם יחזור וכדו'. אבל כאשר אינו רוצה לקבל עליו את האחריות, אסור לפרוט אצלו ללא היתר עיסקא. ובכל מקרה אסור לפרוט אצל חלפן צ'ק עצמי שהוא דחוי, ללא היתר עיסקא.

נימוק התשובה

כתב השו"ע (סימן קע"ג) מי שיש לו שטר חוב על חבירו, או מלוה על פה, מותר למכרם לאחר בפחות, ואפילו לא הגיע זמן הפרעון, ואין בו משום רבית. ובלבד שיהא אחריות השטר והמלוה על הלוקח. ודין זה הוא מירושלמי והביאוהו הראשונים להלכה. וטעם הדבר הוא משום שפריטת הצ'ק על אחריות המקבל, דינו כהלואה, ובהגיע זמן הפירעון לוקח המלוה יותר ממה שהלוה. מה שאין כן אם הפורט מקבל על עצמו את אחריות פירעון הצ'ק אם יחזור, יותר אין למוכר קשר לזה ואינו נחשב הלואה אלא מכירה ומותר.

וכל זה דווקא אחריות של פירעון הצ'ק מחמת חדלות פירעון, זה אסור שיקבל עליו מוכר הצ'ק. אבל אחריות על אמיתות הצ'ק שאינו מזויף וכדו' יכול לקבל עליו.

אמנם בדיני מכירת שטרות נאמרו עוד כמה דיני קנינים כגון שיהיה זה במעמד שלשתן כלומר הקונה, המוכר, ובעל השטר. וכן צריך לפרש שמוכר את השטר וכל קניניו. אך במכירת צ'קים אין צריך לכל זה כיון שמנהג המדינה לתת את התמורה למחזיק השטר בכל צד ואופן, והחזקת הצ'ק מספיק בזה להחשב כבעל הצ'ק. לכן גם בפריטת צ'קים מספיק שימסור את הצ'ק לקונה, גם שהוא בלי ידיעת בעל הצ'ק, והחלפן מקבל על עצמו את אחריות הטיפול, אם הצ'ק חזר מחמת שאין עליו כיסוי מצד בעל הצ'ק. ואם אינו רוצה לקבל אחריות זו, אין להחליף אצלו ללא היתר עיסקא.

כמו כן מי שנותן לחלפן צ'ק עצמי דחוי, ומקבל עליו מזומן הדבר פשוט שאסור, כיון שבכל מקרה כל אחריות הצ'ק עליו, והרי זה ככל הלואה, שאין לעשותה ללא היתר עיסקא. ומבואר דין זה בספר ראש יוסף הלכות ריבית סימן קע"ג.

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות