כתב וערך: הרב משה יוסף

מחבר הספרים ראש יוסף – ריבית. ושו"ת.

שאלה

מורה בבית ספר שיש צורך להיעדר יום אחד, והוסכם עם מורה של כיתה אחרת למלא מקום, בתמורה לכך שכשתהיה היעדרות למורה גם ימלאו את המקום. אך יתכן שכשיצטרכו להחזיר מילוי מקום הכיתה תהיה קשה יותר, או עם יותר תלמידים מעכשיו. כך שתהיה המלאכה קשה מהראשונה, האם יש לחוש בזה לאיסור ריבית.

דיני ממונות - האם מותר למורה להחליף עבודה? הרב משה יוסף  - 48651

תשובה

אם עכשיו ברור הדבר שהמילוי מקום השני יהיה קשה מהראשון, אסור לעשות כן משום איסור ריבית. ולכן יש לשלם שכר על המילוי מקום, ולא להתחייב על מילוי מקום אחר. אך אם אין זה ברור שתהיה העבודה קשה יותר, מותר. גם אם לבסוף תהיה העבודה קשה יותר.

נימוק התשובה

כתב השו"ע יו"ד (סימן ק"ס סעיף ט) לא יעשה מלאכה לחבירו על מנת שחבירו יעשה עמו אח"כ מלאכה שהיא יותר כבדה. ואפילו לעשות עמו אותה מלאכה עצמה, אסור אם הוא בזמן שהיא יותר כבדה, כגון שזה מנכש עמו בגריד (בזמן היובש) וזה מנכש עמו ברביעה (בזמן הגשמים).

ודבר זה מפורש בגמ' סוף פרק איזהו נשך 'אומר אדם לחבירו נכש עמי ואנכש עמך, עדור עמי ואעדור עמך, ולא יאמר לו נכש עמי ואעדור עמך, עדור עמי ואנכש עמך'. ובספר ראש יוסף – הלכות ריבית הבאנו לבאר הלכה זו, דווקא באופן שמלכתחילה מתחייב לו במלאכה קשה יותר, ועושה כן בגלל שאין לו צורך במלאכה כמו מה שעושה עכשיו, ולא בגלל שרוצה לקבל ריבית, וחכמים אסרו לעשות כן כיון שנראה כריבית קצוצה כשמתחייב לפרוע יותר. ומטעם זה כתבנו שם דכל שאינו ריבית קצוצה, אף שלבסוף יפרע לו יותר, כל שלא סיכמו על כך מתחילה מותר, ואין לגזור בזה בריבית דרבנן. וכן נראה שם ברש"י שכתב דכשמתנים על מלאכות שוות מותר, ואין לדקדק אם יהיה יום אחד ארוך יותר מחבירו.

וכמו כן כאשר מורה בכיתה של בית ספר רוצה להיעדר, ומבקש ממורה אחר שימלא את מקומו, אם עושים את ההחלפה על אותה כיתה ובאותן תנאים מותר, אפילו שיתכן שכשירצה המורה להחזיר את המילוי מקום יהיו יותר תלמידים בכיתה. כיון שאין זה ברור בשעה ראשונה שכך יהיה. אבל אם מדובר בשתי כיתות שונות וידוע שמלאכה השניה קשה ממלאכה הראשונה, הרי זה כמו ריבית קצוצה לפרוע יותר ואסור.

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות