כתב וערך: הרב משה יוסף

מחבר הספרים 'ראש יוסף' הלכות ריבית ושו"ת 

דיני ממונות - האם מותר לחייב ריבית על עיכוב תשלום מזונות כפי שנקבע בבית הדין? הרב משה יוסף  - 9861

שאלה

אשה שפסקו לילדיה דמי מזונות בזמן הגירושין. דורשת שיחייבו את הבעל בתשלום ריבית על עיכוב בתשלום מזונות. האם הדבר מותר על פי ההלכה.

תשובה

מותר לאשה לדרוש מבית הדין שיעשו תנאי חיוב ריבית והצמדה, באופן שיעכב הבעל את תשלום דמי המזונות כפי מה שנקבע עליו לתת על פי החלטת בית הדין.

נימוק התשובה

עיקר איסור ריבית מהתורה הוא באופן שבשעת ההלואה קבעו להוסיף בכל מקרה יותר מסכום הקרן, וזה נקרא ריבית קצוצה. אבל באופן שיש אפשרות לשלם את סכום החיוב כפי הקרן הקבוע, ועושים תנאי שאם יהיה עיכוב בתשלום יצטרכו לשלם יותר, זה נקרא ריבית דרך קנס שאינו אסור מהתורה. אלא שחכמים אסרו את הדבר כיון שנראה הדבר כתשלום של ריבית. וכן פסק השו"ע ביו"ד סי' קע"ז סעי' י"ד שהוא אסור, מפני הערמת ריבית.

אך צריך לדעת שיש חילוק בין קנס על הלואה לקנס שאינו מחמת הלואה. וכל מה שחכמים אסרו אינו אלא בקנס על הלואה. אבל באופן אחר לא נאסר. ולכן כתב הרשב"א בתשובה על המתחייב ליתן נדוניא לזמן מסוים, ושאם יתאחר מלתת, יוסיף עוד על ההתחייבות, שהדבר מותר ואין בזה איסור ריבית אלא כמוסיף על מה שרצה לתת מתחילה. וכן פסק השו"ע שם בסעי' ט"ו.

ואף שתשלום המזונות המוטל על הבעל אינו מרצונו אלא בעל כרחו. עדיין אין הדבר נחשב כחוב הבא מחמת הלואה כיון שיש בזה טובה לאבא שבניו נהנים ממעשה ידיו, ומתפרנסים בדרך כבוד. והרי זה דומה כחוב של נדוניא.

אלא שגם במקום המותר אין לעשות כן אלא בקנס קצוב על זמן מסוים כגון שעל כל עיכוב תשלום יש להוסיף ריבית על סך מסוים. אבל לא להוסיף לפי עיכוב של כל תקופה, שאז נעשה הדבר כריבית על חוב. אלא שבמקרה זה של דמי מזונות יש להתיר לקבוע תשלום קנס של ריבית אף לפי עיכוב של כל זמן מסוים שיעבור ולא שילם, עד שישלם את כל המוטל עליו.  

וכל זה אינו אלא במה שנתחייב ליתן בשעת הגירושין לצורך פרנסת ומזונות ילדיו. אבל מה שנתחייב לשלם עבור מה שכבר החזיק ועיכב אצלו כגון שלקח חלק בדירה או ברכוש ונתחייב לשלם על זה הרי הוא כשאר חוב של מילוה ואין נכון שהבי"ד יטילו עליו קנס אם לא יפרע חובותיו לפי זמן מסויים דזה ודאי נחשב ריבית ותוספת על מה שכבר חייב, וזקפו עליו במילוה. וכדברים אלו כתבתי בתשובה מחודש אייר תשפ"א לבית הדין הרבני בירושלים בענין זה.

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות