כתב וערך: הרב משה יוסף

מחבר הספרים 'ראש יוסף' הלכות ריבית ושו"ת 

שאלה

חבר ביקש שאשלם עכשיו עבורו, ואחר כך ישלם לי לפי כמה שעלה לי. ואכן שילמתי עבורו בסך 198 ₪ ואחר כמה ימים כשרצה להחזיר לי את חובו, נתן לי שטר של 200 ₪. ואמרתי לו שאין איתי עודף לתת לו. ובתגובה הוא השיב לי שמוותר על העודף. האם יש בדבר איסור ריבית.

דיני ממונות - האם מותר לוותר על עודף בתשלום חוב? הרב משה יוסף - 785725

תשובה

מי שצריך לפרוע חוב ויש לו כסף מדויק או שמשלם בהעברה בנקאית, ובכל זאת נותן יותר, הדבר אסור משום ריבית. אך אם עושה כן לנוחותו כדי שלא יצטרך לטרוח לפרוט כסף וכדומה, מותר לו לוותר על העודף.

נימוק התשובה

באיסור ריבית יש הבדל בין תשלום רגיל לתשלום חוב. ואכן בתשלום רגיל רשאי לוותר ולהוסיף כפי מה שירצה. אך כאשר הדבר בא כתשלום חוב, אסור ללווה להוסיף, וכן אסור למלוה לקבל יותר מסכום החוב כפי שהיה תחילה. ואפילו אינו מוסיף אלא כמה שקלים בודדים, כל שנותן או מוחל בגלל ההלואה אסור. כיון שאיסור ריבית שייך גם באופן שלא קצצו בשעת ההלואה לתת יותר בתורת ריבית. והוא הנקרא 'ריבית מאוחרת' האסורה מדרבנן. והוזכר בשולחן ערוך יו"ד (סי' ק"ס סעי' ד') וכתב אפילו אם הלוה נותן לו יותר מדעתו בשעת הפרעון, שלא התנה עמו, ואינו אומר שנותנו לו יותר בשביל רבית, אסור. ובסעי' ו' הוסיף וכתב שזה בכלל איסור 'אבק ריבית'. ולכן כל שחייב לשלם לחבירו ועכשיו רוצה להוסיף יותר, אפילו שאומר שזה מתנה או מחילה אסור לעשות כן. מאחר שהיה כאן חוב כמו של הלואה.

ובספר 'ראש יוסף' הלכות ריבית (סי' ק"ס) כתבנו שכל זה שייך רק באופן שבידו של הלווה לתת את הכסף במדויק והוא מוסיף לתת יותר כדי לפצות את הלווה על המתנתו לקבל את כספו, אבל אם מה שמוסיף יותר זה כדי להקל מעליו או כדי למנוע ממנו הפסד אין בזה איסור ריבית כלל, ומותר לכתחילה לעשות כן. שלא אסרו לתת ריבית באופן זה, אלא כאשר נושך את הלווה כשמחזיר את ההלוואה. וכאן שזה טובת הלווה וכדי להקל עליו מותר. ובשו"ת מנחת יצחק (ח"ט סי' פח) הסכים גם להיתר זה, אלא שהחמיר שיאמר הלווה למלוה ליתן את העודף לצדקה. ולמעשה אם יש חשש שישכחו לתת אותן מטבעות לצדקה או שאין רוצה להתחייב לטרוח יכול לוותר על כך בלי כל תנאי. וכיון שאין כאן אלא רבית מאוחרת, שעיקר איסורה מדרבנן, אין צריך להחמיר בזה במקום צורך כל שהוא.

ואם אכן יש בידו את הסכום המדויק, או שהוא מעביר את התשלום בהמחאה או בהעברה בנקאית ובשאר אפליקציות זמינות, כיון שיכול להחזיר את סכום החיוב המדויק, והוא מוסיף לתת יותר הדבר אסור משום ריבית, ואפילו מוסיף רק דבר מועט, ומתכוין לתת במתנה.

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות