כתב וערך: הרב משה יוסף

מחבר הספרים ראש יוסף – ריבית. ושו"ת.

שאלה

בית ספר שמוציא את התלמידים לטיול. ומתנה עם התלמידים אם עד תאריך מסוים יביאו את התשלום יזכו להנחה. ולאחר מכן ישלמו מחיר אחר יקר יותר. אם יש בזה בעיה מדין ריבית.

דיני ממונות - האם מותר להוזיל מחיר על תשלום מראש עבור טיול או שיש בזה איסור ריבית? הרב משה יוסף - 54654.jpg

תשובה

הנהלת בית ספר המארגנת טיול לתלמידים, וכדי להיערך בצורה מסודרת, עושים תנאי עם התלמידים, שהנרשמים עד זמן מסוים יזכו להנחה מהתשלום הידוע, מותר להם לעשות כך, ואין בזה איסור ריבית. בתנאי שאין הגבלה על צורת התשלום, אם במזומן או בצ'יק דחוי.

נימוק התשובה

איסור ריבית שייך לא רק בהלואה אלא גם במכירה בהוזלה, או הוזלה בשכירות בשביל הקדמת מעות, בתנאים מסוימים. וזאת משום שהלוה זקוק עכשיו לכסף, ומסכים להוזיל את התמורה בגלל הקדמת הכסף. נמצא שהמקדים לשלם יקבל תמורה גדולה יותר, בזמן הפירעון, תוך כדי ניצול מצבו של הלווה, שהיה זקוק לכסף.

אך כאשר הקדמת המעות, אינם בגלל צורך הלווה, אלא לטובת המלוה עצמו, יש לדון אם שייך בזה דיני ריבית. כיון שאין כאן ניצול מצבו של הלוה, שהרי הוא אינו זקוק כלל לכסף. רק המלוה עצמו לטובתו הוא נותן את הכסף כדי לקבל תמורה גדולה יותר. ונראה הדבר שאינו בכלל איסור ריבית כלל.

אכן הרמ"א ביו"ד (סוף סימן קס"ו) למד מזה להתיר למי שאינו צריך ללות מעות רק לטובת המלוה, כגון שאומר לו בנה לך חורבה זו, וכל מה שתוציא על זה עלי לשלם לך, וכל זמן שאיני משלם לך דור בה בחנם מותר. הואיל ואין כאן הלואה רק עשה לטובת המלוה.

מקור דין זה שכתב הרמ"א הוא מדברי הראשונים, והובא בב"י שם, ולא נמצא מי שחלק בזה. ובדברי הפוסקים למדו מכך להקל בכמה אופנים המצויים, כל שאין סיבת הקדמת המעות למטרת הלואה לרווחתו של הלוה. אלא לצורך אחר. ובספר ראש יוסף – ריבית, הזכרנו כמה דרכים שיש להקל על פי הלכה זו.

ובכלל זה גם בית ספר הגובה כסף מהתלמידים עבור הטיול, והוא אינו עושה כן בגלל שהוא זקוק לאותו כסף לצורך עסקיו, אלא מחזיק בכסף כדי לשלם את צרכי הטיול של התלמידים, אין הדבר נחשב כהלואה. ואם יש להנהלה צורך לזרז את התלמידים ברישום, כדי להיערך כהוגן, באפשרותם לתת הנחה למשלמים מראש, אף שמפרשים מחיר ידוע לטיול, ומוזילים בשביל הקדמת ההרשמה.

אך הדבר ברור שזה דווקא באופן שהתשלום נועד כדי להוכיח את רצינות הנרשמים, ולכן אין הגבלה בצורת התשלום. אבל אם ההנחה מיועדת רק לתשלום במזומן, ולא למשלמים בצ'יק דחוי, הדבר מוכיח שיש להם צורך בהקדמת הכסף דווקא, ולא רק בהוכחת רצינות, ואין להתיר.

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות