האם יש איסור ריבית על קניית סחורה בתשלום מראש

הרב משה יוסף מחבר הספרים ראש יוסף – הלכות ריבית ושו"ת

שאלה

בנימין הוא בעל רשת מזון שיש לו סניפים ברחבי הארץ, ובדרך כלל קונה סחורה עבור החנויות ומשלם למשווק את התמורה. והנה כאשר היה חשש למחסור במצרכי מזון, ביקש לשלם מראש למשווק כדי לקבל עדיפות בשיווק המזון באותו מחיר גם אם יהיו זמני יוקר ומחסור, האם יש בדבר איסור ריבית.

דיני ממונות - האם יש איסור ריבית על קניית סחורה בתשלום מראש? הרב משה יוסף - 5459819741.jpg

תשובה

חכמים אסרו להקדים תשלום על סחורה כזו שאין לה מחיר יציב בשוק, כגון פירות וירקות וכמו כן בשר עופות ודגים כיון שאין להם מחיר קבוע, אלא משתנה המחיר לפי ביקוש והיצע בכל כמה ימים. איסור זה של הקדמת התשלום הוא גם אם אינו מקבל הנחה על התשלום מראש. ואין היתר להקדים תשלום אלא רק על סחורה שיש למוכר במחסנים, או בסחורה שהמחיר שלה יציב ואינו עשוי להשתנות מהר, וכמו במוצרים יבשים.

כמו כן נהגו להתיר הקדמת תשלום, רק כאשר עושים על פי היתר עיסקא, וכפי המבואר בספר ראש יוסף הלכות ריבית.

נימוק התשובה

כתב השולחן ערוך יו"ד סימן קע"ה סעי' א אין פוסקין על הפירות על שער של עיירות מפני שאינו קבוע וכו' ומשיצא השער של מדינה מותר וכו'. ושם בסעי' ד' כתב אם היה למוכר מאותו המין וכו' מותר לפסוק עליו עד כדי השיעור שיש לו, אף על פי שלא יצא השער וכו'.

עיקר איסור זה אינו אלא מדרבנן כיון שנעשה דרך מכר ולא בתורת הלואה. אך מכיון שהקדמת הכסף נראה כהלואה שהרי אינו נוטל מיד את הסחורה, חששו חכמים שיתייקר המחיר, וכשיקבל את הסחורה כפי מחיר הזול, הרי הוא מרויח בשביל המתנת המעות. ומכל מקום לא אסרו חכמים אלא בדברים שעשוי מחירם להשתנות מהר בכל כמה ימים, אבל בדברים שהמחיר שלהם יציב, אף שיתכן שיהיה בהם שינוי וירויח לא חששו על זה, ואף אם בשעת הפרעון התייקרו מותר לתת מהם לקונה בלי תוספת תשלום.

כמו כן כאשר יש למוכר מאותה סחורה במחסנים התירו לקונה לפסוק עליהם, אף שמחירם עשוי להשתנות מהר, כיון שהחשיבוהו חכמים כמי שמוכר את מה שישלו.

ואף שלענין ריבית סאה בסאה הקילו להלוות לו אפילו יש ללווה מעט מאותו המין בביתו, מכל מקום לענין פסיקה העיקר להלכה שאין להתיר הקדמת מעות אלא רק כנגד הכמות שנמצאת תחת ידו של המוכר. 

ספרים: הרב משה יוסף

ראש יוסף

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות