האם יש איסור ריבית בתרומה לבית הכנסת?

הרב משה יוסף - מחבר הספרים ראש יוסף – ריבית. ושו"ת.

דיני ממונות - האם יש איסור ריבית בתרומה לבית הכנסת? הרב משה יוסף - 54916511894.jpg

שאלה

גבאי בית הכנסת מכר את העליות ואני זכיתי באחת העליות בהתחייבות על סך 126 ₪ לאחר כמה ימים כשבאתי לפרוע את החוב נתתי לגבאי 150 ₪ ואמרתי לו שאין צורך ליתן עודף. האם יש איסור ריבית לפרוע יותר מהחוב המקורי לצדקה.

תשובה

המתחייב סכום מסוים לצדקה ורוצה לפרוע יותר אין בזה איסור ריבית, ומותר להוסיף על החוב הראשון ולפרוע יותר מהסכום המקורי.

נימוק התשובה

הלואה שמקבל אדם מחברו אפילו אם לא התחייב להחזיר בריבית אסור לו לפרוע יותר, אלא מחזיר רק כפי מה שלוה. ואם פרע יותר הרי זה ריבית האסורה מדרבנן, אך לא מהתורה כיון שלא קצצו תחילה ליתן ריבית על ההלואה. ואין הבדל אם מזכיר שנותן בלשון מתנה או פרעון החוב בכל מקרה אסור לתת תוספת על ההלואה, וכמו שנתבאר בשולחן ערוך יו"ד סי' ק"ס סעי' ה.

אמנם בדבר שיש בו צורך מצוה יש כמה דברים שלא העמידו חכמים דבריהם והתירו לתת בריבית דרבנן, וכמו לצורך צדקה ליתומים ולעניים וכפי שנתבאר שם בסעי' י"ח. אך לכתחילה אין להקל בריבית דרבנן אף לצורך מצוה, כל שיכול לעשות בהיתר.

אך עדיין יש הבדל בין ללוות בריבית במעות של צדקה לבין מי שמוסיף על ההתחייבות, ואף שאין להתיר ללא צורך גדול ללוות בריבית דרבנן מכל מקום בדבר הבא מחמת התחייבות אין להחשיבו כפורע יותר, אלא כמי שמתנדב עכשיו נדבה אחרת. וכאילו פרע את חובו וחזר והתנדב צדקה נוספת, וכל שהוא ריבית דרבנן מקילים באופן שיש במה לתלות את מעשהו ודין זה לא גרע מריבית דרך מכר שאם מוסיף לתת עוד בשעת הפירעון מותר, ורק בריבית הבאה על הלואה יש להקפיד ולהיזהר שלא להחזיר אלא כפי מה שהיתה ההלואה.

ספרים: הרב משה יוסף

ראש יוסף

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות