האם יש איסור ריבית בהלוואה למי שמשלם דמי חבר לאותה קופת גמ"ח? הרב משה יוסףכתב וערך: הרב משה יוסף

מחבר הספרים ראש יוסף – ריבית. ושו"ת.

שאלה

ישנם קופות גמ"ח להלואה ללא ריבית, שמתנים את נתינת ההלואה רק למי שיש לו הוראת קבע לתרומה חודשית או חד פעמית. האם יש בזה איסור ריבית, כדין המקדים מעות בשביל שילווה לו.

דיני ממונות - האם יש איסור ריבית בהלוואה למי שמשלם דמי חבר לאותה קופת גמ"ח? הרב משה יוסף - 1956165.jpg

תשובה

נהגו לסמוך ולהקל לגבות דמי חבר עבור קרן להלואות גמ"ח. אך הנכון הוא לעשות תנאי שאין הנהלת הקרן מתחייבת ליתן את ההלואה בשביל התרומה, אלא בכפוף להחלטת הקרן. והגמ"ח המרכזי להלואות לצורך נישואין, עושה עוד תנאי שאין התורם יכול לקבל את ההלואה בעצמו.

נימוק התשובה

איסור ריבית שייך גם באופן שמקדים ושולח למלוה כדי שילוהו, וזה ריבית האסורה מדרבנן ונתבאר בשו"ע יו"ד (סי' ק"ס). וכאשר הוא מתנה את ההלואה בנתינת הריבית הרי זה ריבית קצוצה האסורה מהתורה.

וכיון שכן דנו גדולי האחרונים באותם בעלי קופות גמ"ח שנותנים הלואה, רק למי ששילם תחילה דמי חבר בקופת הגמ"ח. כגון שרק מי שתרם לקופה סך מסויים, זכאי בעצמו לקבל הלואה מאותה קופה. ולכאורה אותה תרומה נראית כריבית מוקדמת שנותן עבור מה שרוצה שילוה, ודומה לשולח דורון לחבירו כדי שילוהו, דאסור משום אבק רבית.

ובספר ראש יוסף הלכות ריבית (סימן ק"ס סעיף ו) הבאנו דברי הפוסקים בזה. ובשו"ת תשובות והנהגות (א תפז) כתב דיש בזה צד רבית, וכמו שכתב הרמ"א לקמן (סעי' יד) שאם אומר אלווך על מנת שתתן להקדש או צדקה זהו ריבית. ובביאור הגר"א שם (ס"ק כז) כתב דהוי דאורייתא. ואמנם כאן אין זה אלא רבית מוקדמת על כל פנים איסורא מיהא איכא. ומה שמנהלי הגמ"ח אומרים שאינם מתחייבים להלוות לא סגי בהכי. ואם מתנים את ההלואה בתרומה כל שכן שהוא ריבית קצוצה.

ועיי' פת"ש (סק"ז) שכתב בשם החוו"ד שאם נתן לו המתנה, ואומר אם תרצה תלוני לכשאצטרך, חשיב רבית מוקדמת. אבל אם מתנה כן בתנאי גמור שאינו נותן לו המתנה רק בשביל שילוהו וכשלא ילוה לו יתחייב להחזיר המתנה, אז כשמלוה לו בשביל זה בודאי הוא רבית קצוצה. וכ"כ בשו"ת לחם רב (סימן י"ב) ועיי' בשער דעה (אות ג). וכ"כ לאסור בשו"ת להורות נתן (יא סי' צא) ובשו"ת קנה בשם (ח"ג נג) ובברית יהודה (פ"ז הערה מה).

אמנם יש מקום לומר דכיון שהוא צורך מצוה וכגון שעוסקים באותו ממון כדי להלוות לאנשים נוספים הזקוקים לזה. יש מקום להקל ברבית מוקדמת שאינו אלא אבק רבית. וכפי שיתבאר בסמוך (סעי' יח) שהתירו ללוות בריבית לצורך מצוה, מ"מ לא מצינו שהתירו לקופה של צדקה ליתן בריבית.

אך במנחת שלמה (תניינא סי' עא) כתב דכל שבתשלום דמי החבר, אין בזה כדי לחייב את בעלי הגמ"ח ליתן הלואה ללווה, אין זה אלא שותפות. כיון שכל אחד משקיע סכום מסויים למטרה זו שיוכל ללוות לכשיצטרך. עיי"ש. ולכן היותר טוב שיעשו בתנאי הגמ"ח שאינם מתחייבים להלוות בשביל תשלום דמי חבר.

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות