כתב וערך: הרב משה יוסף

מחבר הספרים 'ראש יוסף' הלכות ריבית ושו"ת 

דיני ממונות - האם מותר לקלדנית במשרד משפטי להכין מסמך שיש בו תביעה עם תשלום ריבית? הרב משה יוסף - simon hattinga verschure wnevblzwcka unsplash

שאלה

עובדת במשרד עורך דין קיבלה הוראה מהמעסיק להכין עבור אחד הלקוחות, שטר חוב על הלואה בריבית קצוצה. וכאשר הפנתה את תשומת לב העו"ד שדבר זה צריך היתר עיסקא, נענתה בנזיפה שאין לה להתערב בענין זה אלא לבצע את המוטל עליה. האם מותר לה לשתף פעולה בדבר שיש בו איסור תורה מובהק.

תשובה

עובד המחוייב לעשות את מלאכתו, ויש במלאכתו מעשה איסור, בוודאי שאין לו לעבור בעצמו איסור לשם פרנסה. אבל במקרה זה שאין האיסור אלא משום 'מסייע בידי עוברי עבירה' מותר לה לעשות את המוטל עליה, כאשר אין בידה למנוע את הדבר.

נימוק ההלכה

איסור ריבית הוא מהאיסורים החמורים ביותר בתורה, ועוברים עליו בכמה לאוין. כאשר כל השותפים במעשה זה שהם הלווה והמלוה, העדים והערבים על החוב. ואפילו הסופר שהכין את השטר כולם עוברים באיסור תורה של 'לא תשימון עליו נשך'. אמנם השו"ע ביו"ד סי' ק"ס לא הזכיר את הסופר בכל האיסור, אך הרמב"ם (בפ"ד מהל' מלוה ולוה) הזכיר בפירוש שהסופר גם הוא בכלל איסור תורה. ואף שנחלקו בזה האחרונים אם אכן הסופר בכלל האיסור, זה דווקא באופן שהיתה ההלואה מתקיימת גם בלי זה. מה שאין כן באופן שהמלוה לא היה סומך בדעתו להלוות בלי זה, הרי הוא שותף פעיל בהלואה זו והרי הוא בכלל איסור תורה זה. וכיון שהמלוה סומך על העו"ד כדי לעשות את ההלואה נמצא שיש בפעולתו איסור תורה מובהק בהלואת ריבית זו. ולכן אסור לעו"ד להתעסק ולקיים הלואה שיש בה ריבית, וכ"ש שאסור לו לייצג מלוה התובע חוב שיש בו ריבית קצוצה.

אבל העובד במשרד של עורך דין, ומתבקש להכין שטר שיש בו רבית, אין להחשיבו כסופר שאמרו שעובר איסור, כיון שאין תולים בו את ההלואה, אלא רק את סידור הדברים בצורה יפה ומתוקנת. ואינו אלא מסייע בידי עוברי עבירה. שהרי גם בלעדיו היתה מתקיימת ההלואה בין המלוה והלווה ובאישור העו"ד. ולכן אין זה בכלל איסור של 'לפני עור לא תתן מכשול'. אלא רק איסור של 'מסייע' שהוא איסור קל יותר. וכיון שאינו עושה כן על דעת עצמו, אלא בכלל מלאכתו, והעיקר הוא לתועלת עצמו, לכן אין לחוש לאיסור מסייע בידי עוברי עבירה. וכן ביארנו דין זה בספר 'ראש יוסף' הלכות רבית סימן ק"ס סעי' א' והסכים אתנו הגאב"ד הגר"א וייס. ולכן מותר לקלדנית במשרד עו"ד להכין ולכתוב כל חומר שהיא מתבקשת על ידו, אף שיש בתוכם דברים הנוגעים לאיסור. ומ"מ אם יכולה להפנות את תשומת ליבם להינצל מהאיסור בעריכת היתר עיסקא בוודאי תבוא על שכרה לזכות ולזכות את הרבים.

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות