מודעה וגילוי דעת


מודעה וגילוי דעת שהובא בספר "עוד יוסף חי" לומר בכל יום:
הנה אנכי מאמין באמונה שלימה וגמורה כי יהוה אלהינו הוא עילת כל העילות. דעבד עשר ספירות שהם כתר חכמה בינה חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ומלכות. ונהוריה טמיר וגניז בכתר עליון. ומיניה אתפשט נהוריה על יו"ד דאיהי חכמה. וה"א דאיהי בינה. ווא"ו דכליל שית ספירן חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד. וה"א דאיהי מלכות. ואל אורו הגדול המתלבש בעשר ספירות דאצילות אנחנו מעלים כוונת התפילה והברכות וההודאות. ולימוד התורה הקדושה. וקיום המצוות האמורים בתורה ובדברי סופרים וכל מחשבה טובה ורעותא דליבא שבקדושה להוריד שפע עליון וברכה רבה מהארתו שבעתיקא קדישא שהוא כתר עליון לאבא ואימא שהם חכמה ובינה. ומאבא ואימא למלכא קדישא וחקל תפוחין קדישין. שהם תפארת ומלכות:
והריני מאמין באמונה שלימה וגמורה כי יהוה אלוהינו הוא יהוה אחד ושמו אחד. הוא היה הוא הוה והוא יהיה. הוא היה טמיר וגניז בכתר. הוא הוה שמתלבש בעשר ספירות דאצילות. והוא יהיה שמתגלה בתפארת ומלכות. ואליו אנחנו מוסרים נפשנו רוחנו ונשמתנו על קדושת שמו יתברך. ומקבלים עלינו עול מלכותו באהבה רבה ובנפש חפצה. ככתוב בתורה:
שְׁמַע יִשְֹרָאֵל, יְהֹוָה יאהדונהי אֱלֹהֵינוּ, יְהֹוָה יאהדונהי אֶחָד:
בלחש: בָּרוּךְ, שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ, לְעוֹלָם וָעֶד. ע"כ בלחש:
והריני מגלה דעתי ורצוני לפני הקדוש ברוך הוא בלב שלם ובנפש חפצה לבטל ביטול גמור ושלם כדין וכהלכה. כל מחשבה זרה פגומה ופסולה ואסורה. וכל מחשבה שיש בה כפרנות חס ושלום. וכל הרהור של יוהרא ושמץ גאווה ופניה שאינה טובה. וכל מין כעס וזעם והקפדה. אם יעלו בליבי ומוחי בכל עת ועת, והריני מתנה עליהם שיהיו כולם בטלים ומבוטלים ביטול גמור מכל צד ופינה. לא שרירין ולא קיימין. ולא יהיו חלין כלל ועיקר. ויהיה כוח ואומץ וחוזק תנאי זה ומודעה וגילוי דעת זה שאני מתנה ומודיע ומגלה דעתי לפני הקדוש ברוך הוא ככוח ואומץ וחוזק דין התנאים ומודעות וגילוי דעת אשר הורו חכמים זכרונם לברכה בהלכות קנינים ומקח וממכר. וכמו דין התנאים ומודעות וביטול שבועות ונדרים שהורו חכמים זכרונם לברכה בהלכות שבועות ונדרים. ויהיה כוח ביטול זה קיים ומועיל על פי דין התורה הקדושה כדין ביטול החמץ קודם חג הפסח. ויהיה תנאי זה ומודעה וגילוי דעת זה אשר אני מתנה ומודיע ומגלה דעתי שרירין וברירין וקיימין בבית דין של מעלה ובבית דין של מטה ובישיבות כל הצדיקים זקנים ונביאים ואנשי כנסת הגדולה ותנאין ואמוראין וכל חכמי ישראל:
והנה אנכי מודה הודאה גמורה ושלימה שרירא וקיימת לעד ולנצח נצחים בלב שלם ובנפש חפצה שכל עבודתי ליהוה אלוהינו ואלוהי אבותינו הוא יהוה אחד ושמו אחד. הן בתפילה. הן בתלמוד תורה הקדושה. הן במעשה המצוות האמורים בתורה ובדברי סופרים ובכל דבר שבקדושה. הכל לעשות רצון יהוה אלוהינו ואלוהי אבותינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו ונתן לנו תורת אמת וליחד קודשא בריך הוא ושכינתיה ו"ה יאהדונהי בדחילו ורחימו. ורחימו ודחילו. ליחדא שם י"ה באותיות ו"ה בייחודא שלים יהו"ה בשם כל ישראל:
ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי:

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות