משולחנו של מרן - משולחנו של מרן - א. לתלות לחם באויר  ב. טלטול עלונים בשבת ג. הגרלה לילדים
 תשובות שהשיב לשואליו מרן הראשון לציון והרה"ר לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ככתבם וכלשונם

 

הנושא: א. לתלות לחם באויר  ב. טלטול עלונים בשבת ג. הגרלה לילדים

 

לכבוד הרב החשוב והנעלה, מזכה הרבים, כש"ת כה"ר יצחק ריסמני שליט"א

 

לשאלתו אודות האיסור לתלות לחם באויר, שפעמים שבני אדם קונים לחם והולכים עם הלחם בתוך שקית נילון והשקית תלויה בידיהם, האם יש איסור בדבר.

הנה דעת כמה פוסקים דמה שאמרו (בפסחים קי"א:) שלא לתלות פיתו באויר בתוך סל א', שדבר זה קשה לעניות, ואזהרה זו אמורה דוקא כשתולה את הפת דרך בזיון, אך תלייה שאינה דרך בזיון אינה בכלל זה, כך מובא בספר מאורי השבת ח"ב (מכתב ל' אות ד') בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל, וכך הביאו משם הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, דתליה שאין בזה בזיון אינה בכלל פת האמורה, ולכן יש להקל לשאת שקית נילון ופת בתוכה באופן שאינה תליה שיש בה בזיון, וכן כמה פוסקים אחרונים התירו למלמד תינוקות וגננות לתלות התיקים של הילדים על גבי מתלים.

וע' בשו"ת שבות יעקב ח"ג (סי' נ"ב) שכתב וז"ל, ועל ששאלתני טעם על תליית אפיקומן, לא שמעתי לדבר טעם, וקיצור השל"ה כתב שאין לעשות כן שהוא ביזוי אוכלין, ולא ידעתי מה ביזוי יש בזה, ומעולם ראיתי מרבותי ואבותי שנהגו כן עכ"ל, וכ"כ במג"א (סי' ת"ק סעק"ז) שכתב שנוהגין כן דלא כיש מחמירין, ואין כאן ביזוי מצוה וזכרון ליציאת מצרים, ועוד כתבו כמה פוסקים שכל הקפידא דוקא בתוך הבית, אבל כשקונה לחם ומניח בשקית, או ע"ג עגלת תינוק וכיוצא, אן בזה קפידא, שזה דרך ארעי ומותר.

ובענין מה ששאל בענין העלונים שיוצרים לקראת שבת לזיכוי הרבים בדברי תורה הלכה ואגדה, ומניחים אותם בבהכ"נ, ופעמים שיש חשש שלוקחים את העלונים בשבת ומטלטלים אותם במקום שאין עירוב, ונמצא שמכשלים את הרבים, כיצד ינהגו.

ראה בילקוט יוסף שבת כרך ב' סימן שא, שמעשה כזה היה בקהיר שבמצרים לפני יותר משבעים שנה, ומרן אאמו"ר מנע את הפירצה. ראה שם. ולכן במקום שיש חשש של טלטול, יניחו העלונים קודם השבת בימי חמישי ושישי, ובכניסת השבת יוציאו את העלונים, כדי שלא יכשילו בטלטול, שלא יצא שכרם בהפסדם.

ובמה ששאל בענין אם מותר להגריל בין ילדי חברת תהילים סכום כספי ע"י שזורקים קובייא, ואם יוצא לו מספר מסויים זוכה בכסף, האם יש לחשוש לאיסור משחק בקובייא.

הנה כל האיסור של משחק בקובייא הוא משום חשש גזל, שפעמים הוא מרויח, ופעמים הוא מפסיד את כספו, והוי כאסמכתא דלא קנייא, אבל במקרה הנ"ל כיון שכולו הוא רק רווח, ואין כאן הפסד ועושים הגרלה לעודד קריאת התהילים וכיוצא, וההגרלה לדבר מצוה מעיקר הדין מותר, ומ"מ אין זה ראוי לחנך את ילדי ישראל במשחק הקובייא לזכות בכסף עי"ז, שלא להרגילם ולא לחנכם בדבר שיכול להיות להם למכשול. וראה בילקוט יוסף שבת כרך ב' סימן שו.

 

בברכת התורה, 

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

משולחנו של מרן - משולחנו של מרן - א. לתלות לחם באויר  ב. טלטול עלונים בשבת ג. הגרלה לילדים

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות