משולחנו של מרן - האם מותר לאבל ללכת לים? - משולחנו של מרן
 תשובות שהשיב לשואליו מרן הראשון לציון והרה"ר לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ככתבם וכלשונם

בס"ד, ‏ז' סיון תשע"ח, 1298-2/ע"ח

 

לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה הרב ח. עוגן נ"י

שלום רב,

 

לשאלתו אם מותר לאבל הנ"ל לילך לים או לבריכה, או לצאת לנופש או למסעדה, או לטוס לחו"ל וכדומה, מבואר בספר חזון עובדיה הלכות אבלות ח"ב (עמ' קנ"ח) שמה שמובא בתלמוד, וכתבו מרן בש"ע (סו"ס ש"פ), שאסור לצאת למרחוק לסחורה שיש פרסום גדול בדבר, ודומה לשמחה שהוא יוצא בשיירא גדולה, ושמחים הרבה בדרך, כתב הערוך השלחן והאידנא לא שייך דין זה בזמננו, שאין שמחה גדולה בזה, לכן מותר לצאת לנופש או למסעדה או לטוס לחו"ל כל שהולך באופן פרטי מותר, שאין שמחה גדולה בזה, שכבר הורגלנו בכך, ומ"מ כשיוצאים עם טיול מאורגן יש לו להמנע מלצאת עמהם, כיון שהם קבוצה יחד, יש בזה שמחה יתרה, וצריך להמנע מטיול מאורגן. וגם נכון שימנע מללכת לים או לבריכה, ולכל מקום שיש חשש סכנה, שמידת הדין מתוחה על האבל, אבל במקום שאין בו סכנה, כגון שנכנס לים למקום נמוך שאין סכנה כלל בשום צורה, או הולך לבריכה והמים רדודים ואין סכנה, מותר לו ללכת.

 

ובענין אם נשים נכנסות לבית הקברות, מובא בספר ילקוט יוסף דיני אבלות (סי' י' סעיף כ"ג) לפי דעת הזוהר הקדוש, אין לנשים ללוות את המת כלל, ולא תלכנה אחר המיטה, וכ"ש שלא תיכנסנה לבית הקברות, וכתב הגאון מוילנא, ותשמור שלא תלך לבית הקברות כלל וכלל, כי שם מתדבקין בקליפות מאד, וכ"ש בנשים וכל הצרות והעוונות באים מזה, וע"ש בהערה מה שביארנו בזה.

  

בברכת התורה, 

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

משולחנו של מרן - האם מותר לאבל ללכת לים? - משולחנו של מרן

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות