דין דגים בחלב - משולחנו של מרן

 תשובות שהשיב לשואליו מרן הראשון לציון והרה"ר לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ככתבם וכלשונם

 

בס"ד, ‏כ"ה תשרי תשע"ח

לכבוד

הרב החשוב והנעלה, כש"ת כה"ר י. נקי שליט"א,

 

שלום רב,

 

אודות שאלתו בענין טיגון דגים בחמאה, האם נכון להחמיר בזה, כי יש מי שכתב שיש בזה חשש לצרעת ל"ע ולא מחלק בין חמאה לחלב.

 

הנה בספר ילקוט יוסף איסור והיתר ח"ג (סי' פ"ז סעיף פ"ב) מובא שיש להמנע מלאכול דגים בחלב, או עם גבינה, משום חשש סכנה, אבל הנוהגים לאכול דגים בחמאה, רשאים להשאר במנהגם. ובהערה הבאנו שבספר בית לחם יהודה כתב, לפי מה ששמע מרופאים מומחים, דדגים בחלב ממש הוו סכנה, אבל בחמאה ושומן שעולה על חלב כבוש אין בהם סכנה, והובאו דבריו במחזיק ברכה (סק"ד) וע"ש מה שהאריך בזה, ואמנם רבינו בחיי כתב שדעת הרופאים שתערובת דגים בגבינה שנתבשלו ביחד קשה לחולי הצרעת ע"ש. וכתב הפתחי תשובה ונראה לי דהאידנא שכל העולם מבשלים גם עם חלב שרי, דכיון דדשו ביה רבים., אך בכף החיים (אות כ"ד) כתב דנראה שאין כל אויר המקומות שוים, וגם לא כל הטבעים של בני אדם שוים, וסכנתא חמירא מאיסורא ולכן יש להחמיר, ורק בחמאה יש להתיר, וע"ש עוד במה שהארכנו בזה.

 

ובענין גבינה שיש בה כשלושים וחמש אחוז שומן חמאה, המיקל בזה יש לו על מה לסמוך.

 

 

בברכת התורה, 

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form