שילמתם במכונה עבור פחית אחת ויצאו שני פחיות מה הדין?

 תשובות שהשיב לשואליו מרן הראשון לציון והרה"ר לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ככתבם וכלשונם

בס"ד, ‏י"ט סיון תשע"ז

1249-2/ע"ז

 לכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה יוסף אברהמי נ"י

 

שלום רב,

אודות מכונה שמוכרים על ידה פחיות שתיה, או מיני מתיקה, ופעמים משלם עבור פחית אחת ויצאו שני פחיות, האם יש בזה חשש לגזל, הנה פשוט שכאן בארץ ישראל חייב להחזיר פחית אחת, או אם רוצה את שני הפחיות חייב לשלם עבור שניהם, שדומה הוא לאבידה שחייב להחזיר, וכל מכונה למכירת פחיות ומיני מתיקה יש לה בעלים, וחייב לברר מי הבעלים בכדי להשיב ולשלם. ואם קשה לו למצוא את הבעלים ידביק פתק על המכונה שבו פרטיו כדי שיצרו עמו קשר בכדי לשלם לו, ואם אינו עושה כן יש בזה משום גזל. ואם לא חזרו אליו, א"צ לחוש יותר.

 

ובענין לומר תודה לאל, הנה זה מטבע לשון השגור אצל רבים לתת שבח לבורא עולם, ויש להקל בזה למי שרגיל בכך. וכמ"ש בספר נוכח השלחן אוה"ח (סי' קנ"ו). ושם האריך לקיים המנהג. אלא שהספרדים לא נהגו לומר כן. ולכתחלה אין לנהוג כן. ויאמר תודה להשי"ת.

 

ובענין מילחייה שיש בה גרגירי אורז שנועדו למנוע היווצרות גושים במלח, אם מותר להשתמש בה בשבת, הארכנו בזה בס"ד לפני כעשרים וחמש שנה, בילקוט יוסף שבת כרך ג' (סימן שיט סעיף מג), והעלנו שאין לחוש בזה לאיסור בורר, וע"ש בהערה בארוך לברר נימוקי הדין. ואחר שנים גם מרן אאמו"ר זיע"א כתב בזה בחזון עובדיה שבת, ונסתייע בדברינו המבוארים בילקו"י הנז'. וסמך על יתידות ההיתר כפי שנתבארו בילקו"י.

 

בברכת התורה, 

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form