משולחנו של מרן - משולחנו של מרן - האם מותר לאשה לעשות איפור קבוע שמחזיק כשנה?
 תשובות שהשיב לשואליו מרן הראשון לציון והרה"ר לישראל נשיא הרבנות הראשית

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ככתבם וכלשונם

 

לכבוד משפחת דוארט הנכבדה, ה' עליהם יחיו

 

שלום רב,

 

לשאלתכם האם מותר לאשה לעשות איפור קבוע שמחזיק כשנה, האם יש בזה חשש משום כתובת קעקע, והדין לגבי חציצה.

 

הנה בספר טהרת הבית ח"ג דיני חציצה (סעיף ח' עמ' כ"ט) מבואר, שאשה שעשתה איפור קבוע סביבות עיניה, שהאיפור עומד ומתקיים שנים רבות, אין כאן משום חציצה לטבילה כלל, והעושה כן לכתחלה אין למחות בהן.

 

ובהערה שם דן בדין כתובת קעקע, שדעת הרי"ף והרא"ש שהלכה כר' שמעון, דאמר (מכות כא.) שאינו חייב עד שיכתוב שם ע"ז, וכ"כ בספר כסא אליהו יו"ד (סי' ק"פ סק"א) שמדברי הרי"ף והרא"ש נראה שפוסקים כר"ש, ותימה על הטור שכתב היפך אביו הרא"ש, ואף ששאר הראשונים פסקו כרבנן, כיון שיש לפנינו ב' עמודי הוראה דס"ל כר"ש מידי ספיקא לא נפקא, וע"ש שהאריך בכל זה, ולבסוף הביא דעת רש"י בפרשת קדושים (י"ט- כ"ח) כתב כתובת קעקע כתב השקוע שאינו נמחק לעולם, וכן הוא ברש"י (גיטין כ':), וכ"כ האור זרוע ח"א (סי' תשט"ז), והארחות חיים ח"ב (עמ' רמ"ב) וכ"כ הכל בו, וכ"כ רבינו הלל, וכ"כ בספר החינוך (סי' רנ"ג) שהוא כתב שאינו נמחק לעולם וכו', וכיון דאיכא תרתי לטיבותא, שאינו לעולם ומחזיק רק כמה שנים, וגם אין בו צורת אותיות, הו"ל תרתי דרבנן, ולדעת הרי"ף והרא"ש הלכה כר"ש שדוקא אם כותב לשם ע"ז, הלא"ה ליכא אלא איסורא דרבנן, והו"ל תלתא דרבנן א"כ י"ל שאף לכתחלה יש להתיר, ולכן מי שיש בפניו כעין צלקת והוא בוש ונכלם ממנה, ועושה האיפור הקבוע בצבע העור, באופן שהצלקת לא תהיה נראית כ"כ יש להקל, שגדול כבוד הבריות, וכמ"ש התוס' (שבת נ':) שאם אין לו צער, אלא שמתבייש ללכת כך, אין לך צער גדול מזה ומותר ע"ש. וכן העלה להקל בשו"ת שרגא המאיר ח"ח (סי' מ"ד מ"ה). וכל זה אם יש לה דלקות או קרחות, שבהיות והאשה מתביישת בקרחות שיש לה, יש להקל לה, וכן העלה הרה"ג רבי עזרא בצרי שליט"א במאמרו בקובץ תחומין כרך י' (עמ' רפ"ב), באשה שאין לה שערות בגבות עיניה והיא מתביישת מזה, והרופאים רוצים לעשות לה איפור בצורה של שערות, ע"י חקיקה וצבע, שע"פ סברות הפוסקים הנ"ל העלה להתיר, ובשו"ת ברכת חיים (סי' כ') העלה להקל באיפור לנשים אף לנוי ויופי ע"פ סברות הפוסקים ויש לו פנים בהלכה, וכן הרה"ג רבי אביגדור נבנצאל שלי' צידד להתיר באיפור לשם נוי ויופי, מכיון שאין כאן צורת אותיות וגם איננו לעולם, ומסקנת מרן זיע"א בטהרת הבית שם שאף העושה כן אפי' רק לנוי ויופי יש לה על מה לסמוך, ואין מזניחין אותה, ולכסות ולטשטש צלקת ולהשלים צורת שערות בגבות העין יש להורות להקל אף לכתחלה, וה"ה בראש שיש לה קרחות במקום הנראה, ומתביישת בזה, יש להורות להקל אף לכתחלה.

 

בברכת התורה, 

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

משולחנו של מרן - משולחנו של מרן - האם מותר לאשה לעשות איפור קבוע שמחזיק כשנה?

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות