משולחנו של מרן - משולחנו של מרן - האם מותר להפסיק בדיבור או באכילה כששרים שיר עם שם ה'?
 תשובות שהשיב לשואליו מרן הראשון לציון והרה"ר לישראל נשיא הרבנות הראשית

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ככתבם וכלשונם

מי ששר שירי שבת, ובאמצע השיר יש שם ה', כגון הפיוט יודוך רעיוני ה' רועי, האם מותר להפסיק אחרי שאמר שם ה' בדיבור או באכילה.

צריך להשלים קטע שיהיה לזה משמעות של שבח לשם השם, כגון ה' רועי, אבל אם יפסיק ויאמר רק יודוך רעיוני ה', אין משמעות לשם ה' שאמר, והוי כמו שמזכיר שם השם לבטלה, לכן חייב לסיים קטע שיהיה משמעות לשם ה'.

ואודות קטע של חזנות ויש שם ה', אסור לחזור על הקטע שיש בו שם ה', אלא צריך להשלים פסוק שלם, או אתנח, ורק פסוק שלם מותר לחזור ולאומרו.

ובענין מה שמבואר בספר ילקוט יוסף שובע שמחות ח"א, שכלה הנמצאת בעזרת נשים והחתן לא נמצא שם אינה פוטרת את הקהל מלומר וידוי ונפילת אפים, הנה גם הנשים הנמצאות עמה בעזרת נשים לא פוטרת אותן, שכולן נגררות אחר ציבור האנשים בבית הכנסת, וכיון שציבור האנשים אומרים וידוי, אף הנשים הנמצאות בעזרת נשים יאמרו וידוי, ורק הכלה עצמה לא תאמר.

 

  

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

משולחנו של מרן - משולחנו של מרן - האם מותר להפסיק בדיבור או באכילה כששרים שיר עם שם ה'?

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות