אם לא התפלל שמונה עשרה של שחרית עד שעברו ארבע שעות מתחילת היום, יכול להתפלל עד חצות היום, ואם הזיד  ולא התפלל, יתפלל מנחה פעמיים ולפני שמתפלל יעשה תנאי של נדבה, ויאמר: אם אני חייב להתפלל תהא תפילה זו לשם חובה, ואם לאו תהא תפילה זו תפילת נדבה. הלכה ברורה (סימן פ"ט אות ט') וכעין זה כתב האור לציון חלק ב' (פרק ז' הלכה כ"ה).

הרב ירון אשכנזי


תגובות