בגמרא מסכת שבת (דף קי"ח) מצאנו כמה מעלות במי שמענג את השבת:

  • "אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים (כלומר שזוכה לעושר).
  • "אמר רב נחמן כל המענג את השבת, ניצול משיעבוד מלכויות".
  • "רב יהודה אמר רב כל המענג שבת, נותנין לו משאלות ליבו".
  • "אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן כל המשמר את השבת כהלכתה אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו". והטעם כתב הבית יוסף מפני שבזה ששומר שבת מוכיח שאינו מאמין בעבודה זרה, אלא בבורא בלבד, ולכן מתכפר לו.

תגובות