צריך לתת שמן בנרות שיעור שהנרות ידלקו לפחות עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים. (כך מבואר בגמרא שבת כ"א ושלחן ערוך סימן תרע"ב סעיף ב'). ואם לא היה מספיק שמן, אפי' אם אחר שבירך והדליק, הוסיף שמן, לא יצא ידי חובה. (שלחן ערוך סימן תרעה סעיף ב').

הרב ירון אשכנזי


תגובות