פירות שנמצאים כעת על העצים אינם הפקר ואין רשות לקחתם, מכיון שהחנטה שלהם (השלב של נפילת הפרח) היה בשנה שישית נמצא שפירות אלו נחשבים כפירות של שנה שישית שהם ברשות בעל הבית ומי שלוקח ללא רשות עובר על איסור גזל. (עמ' שנ"ז).

הרב ירון אשכנזי


תגובות