מובא בספרים הקדושים על מעלת בכי התינוק בשעת המילה, שקולו עולה לשמים בלי מונע ובלי שום קליפה, ולכן יכול כל אדם לכוון אז בעת צרותיו, שיתפלל בעת שהתינוק בוכה. עוללות אפרים (מאמר ת"ע). אמנם בשבת ישנו איסור לבקש צרכיו כפי המבואר בירושלמי (שבת פרק ט"ו הלכה ג') ולכן נראה שיקפיד לבקש בקשות רוחניות בלבד. כך פסק הרה"ג אושרי אזולאי שליט"א ודייק כן מכמה פוסקים (שו"ת משנת יוסף חלק ו' סימן פ"ג, הליכות שלמה תפילה, עמוד רי"ג ועוד).

הרב ירון אשכנזי


תגובות