אף שאם שתה שיעור מלא לוגמיו (כ-41 מ"ל) יצא ידי חובתו, מכל מקום דעת רוב ככל הפוסקים שצריך לשתות רביעית שלימה לכתחילה (81 מ"ל). בן איש חי (שנה ב' פרשת בראשית אות כ"ג) כף החיים (סימן רע"א סעיף קטן פ"ג) אור לציון (חלק ב' פרק כ' אות כ"ב) ומשנה ברורה (סימן תע"ב סעיף קטן ל').

הרב ירון אשכנזי


תגובות