נפסק בשלחן ערוך (סימן צא) שיש להקפיד להיות לבוש בצורה מכובדת בשעת התפילה, כעומד לפני מלך וכמו שכתוב "הכון לקראת אלוקיך ישראל", ומכאן שמי שרגיל לילך עם חליפה ונזדמן לבית כנסת ללא החליפה, לא יתפלל בלעדיה, ומכל מקום אם לא ימצא מניין אחר לתפלה בציבור עם כובע וחליפה, יכול להתפלל כך. (מרן הרב אלישיב זצ"ל ספר תפלה כהלכתה פרק ז' הגה פ"ו). ויש אומרים שאם יש לו אפשרות להתפלל עם כובע וחליפה, אפי' אם יצטרך להתפלל ביחידות, עדיף להתפלל עם כובע וחליפה ולא יתפלל במניין. (נקיות וכבוד התפלה עמ' קפב).

הרב ירון אשכנזי


תגובות