העוסקים בתורה בלילה בחג השבועות, ומגישים להם מדי פעם בפעם במשך הלילה תה או קפה, האם צריכים לחזור ולברך כל פעם מחדש?

אפילו שהו בינתים יותר משעה ומחצה, שיש בזה יותר מכדי שיעור עיכול המזון, אינם צריכים לחזור ולברך על כל כוס וכוס, אלא די בברכה אחת, והיא פוטרת את הכל. וטוב שיכוין דעתו לפטור בברכתו הראשונה כל מה שיביאו לפניו לאחר מכן. ואם יצא לחוץ מפתח בית הכנסת או בית המדרש, אפילו הניח מקצת חברים, ואחר כך חזר, צריך לחזור ולברך, ששינוי מקום נחשב להיסח הדעת. יביע אומר (חלק ו חלק אורח חיים סימן כז).

הרב ירון אשכנזי


0 תגובות