היכן המקום הראוי ביותר להדלקת נרות שבת, האם בחדר שינה או במקום שבו רגילים לאכול?

עיקר המצווה היא להדליק בחדר האוכל, כפי שמבואר בזוהר הקדוש פרשת עקב דף רע"ב עמוד ב'.


0 תגובות