יכול לתת ממעות מעשר. הגרש"ז אויערבך (מעדני שלמה עמוד ב') הלכה של פסח (חלק א' עמ' ז').

הרב ירון אשכנזי


תגובות