אף שנפסק בשולחן ערוך (סימן קס"ג) שאין להגיש אוכל ושתיה בפני מי שאינו מברך, מכל מקום בזמנינו שאין הדבר נעשה מתוך ידיעה אלא מתוך בורות לכן ינסה אחת משתי הדרכים:

  • יכול לבקש ממנו שיברך ובדרך כלל כאשר הפניה נעשית בצורה נעימה הוא מסכים לברך. (הליכות בת ישראל פרק ד' סעיף כג).
  • בעל הבית יברך על המוצרים ויאמר לאורח שמכוין להוציאו ידי חובה. (קריינא דאיגרתא (חלק א' סימן קמ"א).

אמנם גם במקרה שאין אפשרות לעשות  את אחד הפתרונות הנ"ל, מותר להניח לו לאכול בלא ברכה:

  • זה עלול לגרום לשנאה לשומרי התורה, והאורח עלול להיכשל באיסור יותר גדול מאכילה בלי ברכה, שהרי ישנא ההולכים בדרך התורה ויתרחק מדרכה. מנחת שלמה (סי' לה)
  • אם יש לו מטרה לקרב אותו מותר לתת לו לאכול בלא ברכה. וזאת הברכה (פרק כ' סעיף ה') בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל.

הרב ירון אשכנזי


תגובות