יש הנוהגים מעדות האשכנזים שלא לעטוף את המזוזה בשום דבר משום חציצה וכך היה מנהג הגאון מוילנא (מעשה רב סימן ק'), אמנם מנהג רוב עדות ישראל לעטוף את המזוזה כדי לשומרה שלא תיפסל מלחלוחית הקיר ואין חוששים לחציצה. יביע אומר (חלק ח' יורה דעה סימן כ"ט).

הרב ירון אשכנזי


תגובות