מקור הדין מופיע ברמ"א (סימן תצ"ד סעיף ג') וכמה טעמים נאמרו בפוסקים לכך:

  • במתן תורה קיבלנו מצוות רבות כמו שחיטה, מליחה, ניקור הבשר ועוד, ומכיוון שפרטי ההלכות לא היו ידועים כיצד מגעילים את הכלים, איך שוחטים וכו', לכן נמנעו ישראל ולא אכלו בשר עד שירד משה רבינו מהר סיני ולימד אותם, וזכר לזה אנו אוכלים מאכלי חלב. (משנה ברורה סימן תצ"ד סעיף קטן י"ב)
  • במדרש אגדה מובא שבשעה שהקב"ה רצה לתת תורה לעם ישראל, המלאכים התנגדו לכך ורצו שהקב"ה יתן להם את התורה, אמר להם הקב"ה האם אתם שומרים על בשר וחלב? הלא כשהייתם אצל אברהם אבינו אכלתם בשר וחלב כמו שכתוב "ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם", מיד הסתתמו טענותיהם והלכו להם, וזכר לזה אנו אוכלים מאכלי גבינה. (חזון עובדיה יום טוב עמ' שיח).

הרב ירון אשכנזי


תגובות