אם אוכל אתרוג (מהיבול החדש) לפני חג סוכות יברך שהחיינו. בן איש חי (פרשת ראה אות אות י"א) וחזון עובדיה (ברכות עמוד קל"ב בהערות). אבל בריבות שעושים בימים אלו לאחר הסוכות שהגברים בירכו שהחיינו על האתרוג למצוות נטילת לולב, אין לברך שוב שהחיינו בשעת אכילה. שם (עמוד קל"א). ונשים שלא בירכו על האתרוג בשעת המצווה יכולות לברך ברכת שהחיינו. (על פי  חזון עובדיה הנ"ל שאם אוכל קודם סוכות יכול לברך שהחיינו)

הרב ירון אשכנזי


תגובות