אם אשתך אכלה איתך יחד עוד שיעור של פת, אתה יכול להוציאה לכתחילה ידי חובה בברכתך, כי זה נקרא ששניכם "קבעתם עצמכם לאכילה". (על פי שלחן ערוך סימן קצ"ג סעיף ב' לעניין זימון). ואם היא גמרה לאכול קודם שהתחלת באכילה, לכתחילה עדיף שתברך לבדה, ובדיעבד ובפרט אם יודע שלא תברך תוכל להוציאה ידי חובה אף אם לא אכלתם יחד. (משנה ברורה סימן קס"ז סעיף קטן ס"ה).

הרב ירון אשכנזי


תגובות